(c) EKA, P. Lekov, 1985

EKA--P. Lekov

Merénylet

(20. századi rémdráma)


 Színház az egész világ,
S színész benne minden
Ügynök, kém és gyilkos.

(Ahogy nem tetszik)

All the world's a stage
And all the agents, spies and killers
merely players.

(As You Don't Like It)
 

Die ganze Welt ist Bühne,
Und all' Agenten, Mörder und Spione
Blosse Spieler.

(Wie es euch nicht gefällt)
 

dramatis personae ELNÖK, az Államszövetség elnöke
I. PARANGU, Észak-Valentína császára
MONTÁN KWONG, dél-valentín politikus, késõbb elnök
FIAT LUX, Mitrópa alelnöke
II. PARANGU, I. Parangu fia, észak-valentín trónörökös
LAFERTI, az Államszövetség elnökének titkára, tanács-
adó, késõbb alelnök
MARSALL TÁBORNOK, vezérkari fõnök, képviselõ,
hadügyminiszter
BANK, üzletember, képviselõ
COLT, gyáros és üzletember, képviselõ
MULTIMER, üzletember, képviselõ, Bank híve
R. FORSZ, gyáros és üzletember, képviselõ I Colt hívei
BOMBARDI, gyáros és üzletember, képviselõ
BAZIL, az Intelligens Szolgálat igazgatója
PASZKÁL, a Központi Hivatal igazgatója
TITKÁR, Laferti titkára
ÁL-KWONG, Laferti ügynöke
MOLINOFF, ál-Kwong ügynöke
DORMIO
RASKOLNHIKOW, anarchista
HOP PARDONE, gengszterfõnök
MORD, gengszterfõnök, Hop Pardone riválisa
AL PADRONE, gengszter, Hop Pardone embere
DODÓ, gengszter, Mord embere
I. SÍRÁSÓ
II. SÍRÁSÓ
I. ÜGYNÖK
II. ÜGYNÖK
III. ÜGYNÖK
IV. UGYNÖK
V. ÜGYNÖK
I. TITKOSÜGYNÖK
II. TITKOSÜGYNÖK
III. TITKOSÜGYNÖK
I. ÚJSÁGÍRÓ
II. ÚJSÁGfRÓ
III. ÚJSÁGÍRÓ
I. MUNKANÉLKÜLI
II. MUNKANÉLKÜLI
TII. MUNKANÉLKÜLI
GYILKOS, bérgyilkos
HIÚZ, bérgyilkos
I. GYILKOS
II. GYILKOS
III. GYILKOS
IV. GYILKOS
I. HULIGÁN
II. HULIGÁN
I. RENDÕR
II. RENDÕR
KAPITÁNY
I. BÖRTÖNÕR
II. BÖRTÖNÕR
TESTÕR
ÉSZAK-VALENTÍN KATONA
I. BALLONKABÁTOS, járókelõ
II. BALLONKABÁTOS, járókelõ, az Intelligens Szolgá-
lat ügynöke
EGYAZON SZEMÉLY MINT
MADAME VOYEUSE, jósnõ
CAROLA, Bank lánya
HERMIA, újságírónõ, Dormio szerelme
ZAPHIE, mûvésznõ, Colt szeretõje
ROZI, utcalány, Hop Pardone szeretõje
MARIETTA, külföldi grófnõ
ADA KWONG, Montán Kwong felesége
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ
STEWARDESS
RIKKANCS
HÁZMESTERNÉ
BÖRTÖNÕRNÕ
GYEREKEK, az Ifjú Valentín Mozgalom tagjai
Testõrök, ügynökök, titkosügynökök, gengszterek, járó-
kelõk, fotóriporterek, munkanélküliek, egy pizsamás férfi
és egy észak-valentín katona.

Történik az Államszövetség fõvárosában a közeli jövõben.

Megjegyzés: A darabban szereplõ valentínok (I. és II. Pa-
rangu, Kwong, ál-Kwong, Molinoff és a gyerekek),
Laferti titkára, valamint néhány gyilkos, munkanél-
küli, járókelõ és más mellékszereplõ a grn rasszhoz
tartoznak, így a bõrük zöld színû.

 
Montán Kwong és Ada Kwong bõröndökkel balról be

ADA KWONG Biztos, drágám?
KWONG Biztos, ha mondom, semmi baj.
ADA KWONG Ne várjunk mégis holnapig?
KWONG Ne, mondom, hogy jól vagyok. A déli géppel
elmegyünk. (Köhög)
ADA KWONG Hát jó. De legalább a táskád add ide.
KWONG Ugyan, drágám, hagyd, cseppet sem nehéz.

  Három újságíró jobbról be

 I. ÚJSÁGÍRÓ Tudjátok, ki ez?
 ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Csak nem?
 I. ÚJSÁGÍRÓ De, Kwong, a dél-valentín politikus.
 II. ÚJSÁGÍRÓ Az ifjú valentínok elnökjelöltje?
 I. ÚJSÁGÍRÓ Ha nem tévedek.
 II. ÚJSÁGÍRÓ Mekkora szerencse! (Kwonghoz szaladnak)
I. ÚJSÁGÍRÓ Kwong úr! Pár szót ha mondana a Világ
Tükre olvasóinak!
 KWONG Tessék, csak kérdezzenek. (Adához) Van még
 idõnk, ugye?
 ADA KWONG (bólint)
 ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Mit érez egy nappal a
  választások elõtt?
 KWONG Boldog vagyok. Micsoda érzés húsz év mitró-
 pai számûzetés után hazámba visszatérni!
 II. ÚJSÁGÍRÓ Milyen eredményt vár?
 KWONG Gyõzelmet! Népem támogat! Mozgalmam az
egyetlen erõ, mely nem hódolt be a diktatúráknak, és még létezik.
 I. ÚJSÁGÍRÓ Mit tesz, ha gyõz? Programjáról pár szót,
 ha mondana.
 KWONG Nem én, a nép gyõz! Én csak elnökük leszek.
Elõször is amnesztiát hirdetek. Demokráciát teremtünk, a hazai tõkére súlyos adókat vetünk ki, és államosítjuk a külföldi cégek tulajdonát. Hazánknak végre alkotmányt adunk - annyi önkény után, gondolja el! Földreformot hajtunk végre, s a nép, ígérem, végre enni fog. Közös felelõsséggel érjük el, hogy a harc minden gyümölcse is közös legyen.
II. ÚJSÁGÍRÓ Kwong úr! Megkérdezhetem, miért ke-
reste fel fõvárosunkat?
KWONG Mint hazám elsõ szabad elnökválasztásának
esélyese, úgy gondoltam, hasznos lehet, ha utamat
megszakítom itt, hogy néhány dolgot megbeszéljek
az Államszövetség elnökével. Persze, az elnök úr
most csak magánemberként fogadott. Órákig tárgyal-
tunk. (Köhög)
I. ÚJSÁGÍRÓ Milyen eredménnyel?
KWONG Sajnos, csekéllyel. Számos alapvetõ kérdésben
még közeli álláspontra sem jutottunk, nemhogy meg-
egyezõre. Ne felejtsék el, az elnök támogatta azt a
diktatúrát, mely ellen egész életemben küzdöttem,
elõbb hazámban, illegálisan, majd az emigrációban.
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Hogyan teltek a mitró-
pai évek?
KWONG Szomorúan, magányosan. Az utóbbi néhány
hónap hozott csak némi enyhülést, mióta (megfogja
Ada kezét) Adát ismerem, és mióta otthon tart az erjedés, mely hazatértemet és a holnapi választásokat lehetõvé tette.

Stewardess jobbról be

STEWARDESS (Kwonghoz Iép) Bocsánat, Kwong urat
keresem.
KWONG Én vagyok.
STEWARDESS A gép fél óra múlva indul Dél-Valentíná-
ba. Kérem, fáradjon velem elintézni a formaságokat.
KWONG (lehajol, fel akarja emelni a bõröndöket)
ADA KWONG Majd én, te csak maradj. Az urakat biz-
tosan megkérhetem, hogy segítsenek. Tudják, a fér-
jem nem teljesen egészséges.
I. ÚJSÁGÍRÓ De hisz ez természetes. Nekünk is men-
nünk kell, mindjárt lapzárta lesz.
STEWARDESS Akkor kérem, asszonyom, jöjjön velem.
ADA KWONG Mindjárt itt leszek, szívem. (Megcsókolja
Kwongot)
KWONG Várj, édesem! Az a szivar hol lehet, amit az el-
nök úrtól kaptam?
ADA KWONG A zakód zsebébe tettem. De ne szívj so-
kat!
ÚJSÁGÍRÓK Viszontlátásra, Kwong úr! Köszönjük a
beszélge tést.
KWONG Isten önökkel. (Keresi a szivart)
I. ÚJSÁGiRÓ(kifelé menet) Micsoda szenzáció lesz!

Ada Kwong, az újságírók a bõröndökkel és a stewar-
dess jobbra ki. Kwong elõveszi a szivart, rágyújt.
Szippant néhányat, megtántorodik, és a szivar kiesik
a szájából. Mielõtt összeesne, két álarcos ügynök
jöbbról berohan, elkapja, és egy utazóbõröndbe gyö-
möszöli, majd balra kiviszi. ÁI Kwong jobbról be.
Megigazítja nyakkendõjét, felveszi a még füstölgõ
szivart, talpán eloltja, és a szivartárcájába teszi. Rá-
gyújt egy másik szivarra, köhög. Ada Kwong jobb-
ról be

ADA KWONG Nem vagy jól, drágám?
ÁL-KWONG De, semmi baj.
ADA KWONG Sápadt vagy! Olyan izgatottnak látszol.
ÁL-KWONG Kissé zaklatott vagyok. Nem is csoda. Húsz
éve nem jártam otthon. Eszembe jutott a gyermekkorom. Mehetünk?
ADA KWONG Igen, máris beszállhatunk.

Ál-Kwong ésAda Kwong egymásba karolva jobbra ki.
Járókelõk ki-be sétálnak. Rikkancs fel-alá járkál,
kiáltozik, kintrõl is

RIKKANCS Itt a Hírlap! Legfrissebb kiadás! Megszigo-
rították az eufória-törvényt! Hírlap! Itt a Hírlap!

I. és II. sírásó be

I. SÍRÁSÓ (vesz egy újságot, belelapoz) Hát ez õrület!
Tagonga szigetén akkora vihar volt, hogy a szél . . .
II. SÍRÁSÓ Te! Nézd! Itt nyílt egy új bisztró. Nem ugrunk be? Kapjunk be valamit!
I. SÍRÁSÓ Ugyan! Most zabáltad tele magad. Inkább ezt
figyeld! Tagongán a hihetetlen erõsségû szél három
várost romba döntött . . .

I. és II.. sírásó ki
Hop Pardone, Al Padrone és két testõr balról be

HOP PARDONE Kopasz csoportja lebukott. Ma éjjel
kapcsolták le õket.
AL PADRONE Igen, már tudom. Újra kell szervezni az
egész ellátóhálózatot.
HOP PARDONE Mordékat pedig meg kell leckéztetni!
Szerintem az õ kezük is benne van. Nyakamat rá,
hogy lepaktáltak az Intelligens Szolgálattal! (Az egyik
testõr vesz egy Hírlapot, és átadja Hop Pardonénak,
aki belelapoz) Új eufória-törvény! Jól nézünk ki!
Ez az elnök - egy állami gengszter.
AL PADRONE Én már régen megmondtam, hogy nincs
más hátra. (Mutatja)

I. ballonkabátos jobbról be. Vesz egy lapot és elin-
dul balra kifelé. II. ballonkabátos balról be

I. BALLONKABATOS Bocsánat, van egy kis tüze?
II. BALLONKABÁTOS Hogyne, tessék. (Tüzet ad)

Hop Pardone int a testõröknek a ballonkabátosok
felé. A testõrök zsebbõl tüzelnek rájuk. A két ballonkabátos összeesik. Hop Pardone és Al Padrone kiforgatja a hullák zsebeit, kiveszik igazolványukat,
Hop Pardone egy papírt is, amit félrefordulva meg-
néz és eltesz

HOP PARDONE Jól sejtettem! Az Intelligens Szolgálat
ügynöke.
AL PADRONE Ez nem. Lehet, hogy tényleg csak tüzet
kért. Na, gyerünk!
HOP PARDONE Menj csak, nekem még dolgom van itt.
Hé! Ezeket (a hullákra mutat) dobjátok be a kapu
alá!

Al Padrone és a testõrök a hullákkal balra ki, majd
az egyik testõr visszajön. Hop Pardone kifelé int,
Rozi jobbról be. Rikkancs ki, elhallgat

HOP PARDONE Mi van, Rozi? Durcásnak látszol.
ROZI Sokáig vártam rád, Hop, de semmi baj. Mér' hívtál?
HOP PARDONE Van itt egy-két dolog.
ROZI Éspedig?
HOP PARDONE Hallottál már egy bizonyos Kwongról?
ROZI Szinte semmit.
HOP PARDONE Na, akkor tapsifüles, mostantól egyre
nagyon fülelj! Ez a hülye elvesztette a fiát.
ROZI A fiát?! És ki a fia?
HOP PARDONE Hát ezt kell kiszaglásznod! Úgyis annyi pasassal van dolgod.

Járókelõk ki

ROZI Csak nem vagy féltékeny?
HOP PARDONE Eszemben sincs! Szóval szimatold meg
a kérdést. Ezt meg olvasd el. (Átad egy papírt)
ROZI (elolvassa) Nahát! Hogy került ez hozzád?
HOP PARDONE Nem mindegy? Úgy találtam. Szóval, ha
látsz egy ilyen fickót csak szólj, és egy valag pénz üti a markunkat.
ROZI Ó, gazdagok lehetnénk! 
HOP PARDONE Így is mindent megkapsz. (Magához vonja, megcsókolja) Most is hoztam egy kis ajándékot.
(Elõvesz egy szivarosdobozt, kivesz két szivart).Nesze, ez a tiéd, ezt meg szívjuk el most. (Int a várakozó testõrnek, hogy adjon tüzet de az ügyetlenül eltöri a gyufát) Add ide! (Elveszi a gyufát, rágyújt. Szemével int a testõrnek, aki elveszi a papírt Rozitól, és elrakja)
Isteni! Állítólag ez a Kwong is ilyet szív.
ROZI Csak nem hiszem, hogy az övé is tele lenne eufóriával, mint ez.
HOP.PARDONE Hajaj, príma cucc!
ROZI (a retiküljébe teszi a szivart) Csak nem Dél-Valentínából? Azt hallottam, nagyon jó terep, s rengeteg van ott még ebbõl. (a szivarra mutat).
HOP PARDONE (súg valamit)
ROZI Most ne, most nem lehet . . . Még dolgoznom kell.

Hop Pardone, Rozi és a testõr jobbra ki.
Az Államszövetség elnöke, Laferti és több testõr
jobbról be
 

ELNÖK Nem szívesen mondok ma nyilvános beszédet. Fáradt vagyok, a helyzet is feszült. Nem nem tudom, elég
biztonságos-e.
LAFERTI Az, elnök úr, az! S tán épp a forró hangulat miatt kell a beszédet most megtartani. Fontos propaganda ez. Itt van minden rádió- és tévéállomás, s
az ön szavait, elnök úr, ma háromszázmillióan fogják hallani.
ELNÖK És mit kell mondanom?
LAFERTI Azt, mi ebben áll. (Átad egy papírt)
ELNÖK Köszönöm, Laferti, magára mindig számít-
hatok.

Az Államszövetség elnöke, Laferti és a testõrök bal-
ra ki. Több testõr jobbról be. Munkanélküliek, Dor-
mio és Raskolnhikow balról be. Miközben a bal oldalon a munkanélküliek és Dormio vitatkoznak, a jobb oldalon némajáték zajlik: a házmesterné pongyolában jobbról be, kezébe seprû. I. testõr hozzálép, néhány szót váltanak. A házmesterné jobbra kifelé mutogat, majd I. és II. testõr jobbra kirohan. III. és IV. testõr a színpad közepén gazoltat egy munkanélkülit, majd továbbengedi. I. és II. testõr jobbról be. Egy pizsamás - Iáthatóan felháborodott - férfit taszigálnak maguk elõtt, akinek a kezében könyv, orrán vástag szemüveg. Megmotozzák, elveszik és gyanakodva méregetik könyvét. Intenek a pizsamásnak, hogy tûhjön el, a könyvet elteszik. A pizsamás méltatlankodik, mire a testõrök pisztollyal megfenyegetik. Pizsamás jobbra dühösen ki. A házmesterhé heIyeslõen bólogat

I. MUNKANÉLKÜLI Na, kíváncsi vagyok, ezt hogy
tudja megmagyarázni! Nem ezért választották meg!
Már aki választotta. Te rá szavaztál?
DORMIO Rá, hát persze, hogy rá! Ilyen elnökünk még
nem volt. Erõs, kemény ember, mindent megtesz . . .
I. MUNKANÉLKÜLI Mindent! Ugyan! Tán ma kevesebb embert rúgnak ki az állásából? Vagy tán kevesebb az áremelés, mióta õ az elnök? .
DORMIO A munkanélküliségrõl nem õ tehet. Az a világcsõd miatt van. És azt is elfelejted, hogy egyre
több a segély.
II. MUNKANÉLKÜLI Igaz, igaz, de egyre kevesebbet ér!
I. MUNKANÉLKÜLI És egyre többen kapjuk!
II. MUNKANÉLKÜLI Világcsõd! Világcsõd! Könnyû
mindent arra fogni! Mintha bizony ez a szegény világ tehetne arról, hogy csõdbe jutott. (Nevetés) Azok
viszont igenis tehetnek, akik a világot ide juttatták.
III. MUNKANÉLKÜLI Igen! Jól beszél! És vajon mivel
juttatták csõdbe a világot? Hát azzal a sok ballisztikus-elektronikus-szuperhiperszónikus . . .
II. MUNKANÉLKÜLI Kuss . . . (Derültség)
III. MUNKANÉLKÜLI Nekem ne mondja senki, hogy
százbillió molnár évente. amít arra a sok micsodá-
ra költenek, ne volna elég nekünk . . . (Derültség)
. . . már úgy értem, a munkanélküliség ellen.
II. MUNKANÉLKÜLI Úgy van! Ekét az ágyúból!
TÖBBEN Követeljük az elnöktõl, hogy csináljanak ekevasat az ágyúból! Szerszámot nekünk! Munkát!
Kenyeret! Ágyú helyett vajat!
DORMIO Jaj, hát ti tévedésben vagytok! Nem látjátok
a lényeget? Ha fegyvereket gyártanak, akkor munka
is lesz.
III. MUNKANÉLKÜLI Ugyan, máshol papolj!
lI. MUNKANÉLKÜLI Mi éhesek vagyunk!
III. MUNKANÉLKÜLI Nem érdekel a süket dumád!
I. MUNKANÉLKÜLI Hagyjátok abba! Jön már!
HÁZMESTERNÉ Jól látok?! Az ott az elnök!

Az Államszövetség elnöke, Laferti és néhány testõr
jobbról be. A jobb oldalon álló testõrök intenek,
hogy minden rendben

LAFERTI Az Államszövetség elnöke! (Óriási taps)
ELNÖK (csendre int) Hölgyeim és uraim! Tisztelt mun-
kanélküliek! Mély együttérzésemrõl biztosíthatom
önöket. Magam is jól tudom, hogy Államszövetségünkben immáron több mint nyolcszázmillió a munkanélküli. Ez bizony elég sok. Lássuk, például ön, kedves uram, mióta van munka nélkül?
III. MUNKANÉLKÜLI Kilencedik éve.
ELNÖK Kilenc éve! Hallják ezt, hölgyeim és uraim? E szegény ember kilenc éve munka nélkül! Hiába, az elõzõ kormányok csak fokozták a helyzetet, jóllehet, kezükben volt minden eszköz, hogy a világcsõdnek elejét vegyék! Én most nem tehetek mást, mint hogy ünnepélyes ígéretet teszek: rendbe fogjuk hozni dolgainkat. Ígérem, hogy én személy szerint is mindent megteszek. Most egész népünknek össze kell fognia! (Taps) Sztrájkokkal és tüntetésekkel egy lépést sem juthatunk elõre! (Óriási taps, éljenzés)

Kintrõl robbanás hallatszik. Füst árad be, és föntrõl vakolat hull. Kintrõl szirénázás, kiabálás. Rendõrök,
testõrök rohannak be, kezükben fegyver. Laferti és egy testõr az elnök elé ugrik, testükkel védik.

I. MUNKANÉLKÜLI Úristen!
II. MUNKANÉLKÜLI Mi volt ez?
III: MUNKANÉLKÜLI Minden csupa füst!
DORMIO (az elnök felé rohan) Elnök úr! Nem esett ba-
ja? (Két testõr elkapja és félrelöki)
I. RENDÕR Oszoljanak! Ki kell ûríteni a teret! Felrobbant az ateista vendéglõ!
II. RENDÕR Hívok erõsítést! Még nem múlt el a veszély!
I. RENDÕR Oszoljanak, emberek! Oszoljanak!
I. MUNKANÉLKÜLI Na, menjünk innen!
II. MUNKANÉLKÜLI Gyerünk haza!
DORMIO Az elnök! Hová lett az elnök?!
RASKOLNHIKOW Már régen elpucolt! Félti a bõrét!
(Megragadja Dormio karját, és kifelé vonja) Na, jöjjön!

Dormio és Raskolnhikow balra ki

I. MUNKANÉLKÜLI Menjünk! 
II. MUNKANÉLKÜLI Gyerünk, vegyük fel a pénzt!
III. MUNKANÉLKÜLI Irány a pénztár!
I. MUNKANÉLKÜLI Könnyû kereset volt ez a mai.

Mind ki.
Dormio és Raskolnhikow jobbról be

DORMIO Rettenetes! Kis híja, hogy az elnök meg nem
sebesült!
RASKOLNHIKOW Az elnök?! Kis híja, hogy mi meg
nem haltunk! S az a hatvan ateista vendég? Hiánytalanul meghaltak.
DORMIO Szörnyû! Szörnyû! Vajon kik tehették?
RASKOLNHIKOW Azt mondják, a Közvetlen Vonal.
DORMIO Az meg micsoda?
RASKOLNHIKOW Valami terrorszervezet. Elméletgyártó diákokból áll, akik gyûlölik mindazt, ami van, és nem tûrnek ellentmondást elveik és tetteik között.
DORMIO De hát miért? Miért? Mert ateisták voltak?
RASKOLNHIKOW A szabadság miatt.
DORMIO Persze, mert nálunk semmi sem tilos!
RASKOLNHIKOW Azért, mert semmi sem szabad.
DORMIO Fegyvert bárki tarthat otthon, s a kisdedeknek, ha pokolgépet fabrikálnak, dádát mondanak csupán.
RASKOLNHIKOW A törvény csupa tiltás, s aki eltökél-
te, hogy szabad lesz, annak meg kell szegnie.
DORMIO Azért aztán szabadságvesztést kap.
RASKOLNHIKOW A pillanat, a tett szabadságát tõle
akkor már el nem veszik soha.
DORMIO Maga filozófus?
RASKOLNHIKOW Jártam egyetemre. 
DORMIO Rögtön tudtam, hogy tanult ember.
RASKOLNHIKOW Érdekel, milyen tett az, amely - ha
csak egy pillanatra is - az idõ rabságától megszabadíthat. Merõ érdeklõdés.
DORMIO Milyen? Vakmerõ?
RASKOLNHIKOW Nem. Szeretek tisztán látni. Ámbár
túl sokat tanulni árt; az ember rátukmált erkölcsök foglya lesz. Márpedig én a szabadság rabja vagyok.
DORMIO Én is, nagyon. Látja, mi ketten szabad embe-
rek vagyunk.
RASKOLNHIKOW Dehogy! Csak lehetnénk, de tenni
nem merünk. Az lehet csupán szabad, ki cselekedni
mer. Jövõbe lát, ki azt maga alakítja, nem félve attól, hogy mi vár rá.
DORMIO Én ismerek valakit, aki látja ajövõt.
RASKOLNHIKOW S él még?
DORMIO Teljes egészségnek örvend. Távolba és jövõbe
látni egyaránt éles a szeme. Tisztelem õt.
RASKOLNHIKOW A jövõbe lát, s még él? Nagy ember
lehet, elnök vagy király.
DORMIO Sem ez, sem az.
RASKOLNHIKOW Akkor - csak nem jós az illetõ?
DORMIO De az! Egy emigráns jósnõ, Madame Voyeuse.
Jöjjön el hozzá. Foyerját elsötétíti; minél kisebb a
fény, õ annál többet s annál messzebbre lát.
RASKOLNHIKOW Egy szobában ülve, mint egy uzsorás?
DORMIO Ha transzba jön, a lelke messze jár.
RASKOLNHIKOW Szeretném látni egyszer. Úgy hiszem, a színjátéka érdekes lehet.
DORMIO Ne beszéljen róla így. Még nem ismeri.
RASKOLNHIKOW Nem, de jól tudom, csak az láthat
jövõt, ki maga formálja azt, akinek van elég bátorsága vagy éppen hatalma hozzá.
DORMIO Az elnök ön szerint látnoknak nevezhetõ?
RASKOLNHIKOW Inkább, mint bárki más. A madame-
hoz mikor vinne el?
DORMIO Megfelelne mondjuk kedden este? Találkoz-
zunk hatkor itt a téren. Nos, kedves . . .
RASKOLNHIKOW Raskolnhikow vagyok.
DORMIO Én Dormio.
RASKOLNHIKOW Akkor hát viszontlátásra, Dormio.
Kedden hatkor itt.
DORMIO Isten önnel. Pontos legyen.
RASKOLNHIKOW Feltétlenül.

Raskolnhikow jobbra, Dormio balra ki.
Laferti jobbról be, kezében virágcsokor; megáll a bal
oldalon. Többször az órájára néz. Carola balról be,
egyenesen a nyakába ugrik

CAROLA Édesem! Úgy hiányoztál!
LAFERTI Tessék. (Átadja a csokrot)
CAROLA Köszönöm, drága vagy. (Megcsókolja)
LAFERTI Olyan rég nem láttuk egymást.
CAROLA Nem énmiattam.
LAFERTI Tudod, hogy nincs idõm. De mozi után felmegyünk hozzád.
CAROLA Boldog lennék, de nem lehet.
LAFERTI Talán énmiattam nem Iehet?
CAROLA Ugyan, dehogy. (Megcsókolja) De otthon este nagy vendégsereg lesz, s apámnak azt ígértem, hogy éjfélre ott leszek. Ismerheted, folyton énvelem dicsekszik a híres vendégeinek, kiket már úgy unok: mindenféle írók, fõszerkesztõk, képviselõk, pár bankvezér, no meg az elnök is.
LAFERTI Akkor menjünk a villába most azonnal. (Meg
akarja csókolni)
CAROLA (elháritja) Ma ne . . . Azt hiszem, a kulcs
sincs nálam. Ám, ha gondolod, holnap ellopom.
LAFERTI Mi történt veled?
CAROLA Semmi, semmi, édesem. Csak úgy félek! (Hozzásimul) Tudod, a kaszínóban tegnap rémes dolgokról beszéltek. Azt hallottam, hogy merénylet készül
egy ember ellen, aki - hogy is mondták? - gazdag
és hatalmas. Szörnyen rettegek. Szóltam apámnak is, hogy vigyázzon nagyon, de csak legyintett rá.
LAFERTI Igaza is van. Felejtsd el. (Szorosan magához
 öleli) Mondd, Carola, apád a múltkor nem látott
 meg minket?
CAROLA Nem, nem hiszem. Miért?
LAFERTI Csak mert nem örülnék neki. Ha megtudná,
 félek, többé nem láthatnánk egymást. Bank úr, az ország leggazdagabb embere kiûzne a házából egy magamfajta titkárt.
CAROLA Ugyan, miket beszélsz! Hiszen az elnök fõtanácsadója vagy. És, ha így folytatod, elnök lesz belõled is.
LAFERTI Hát... ambícióim vannak, de pénzem!
CAROLA Akkor sem hiszem, hogy apámtól félsz. A sajtótól meg a fõnöködtõl. Félted a karrieredet. Nem így van?
LAFERTI Nagyon kíméletlen vagy.
CAROLA Nagyon szerelmes. (Megcsókolja) Nem kell
mennünk még?
LAFERTI Az attól függ, hova. A. kulcskérdés ez. (Magához vonja)
CAROLA (kissé eltolja magától) Mit nézünk meg?
LAFERTI A Sakál napját.
CAROLA Mirõl szól?
LAFERTI Hogyan kell megölni egy elnököt. Elég szórakoztató.

Laferti és Carola balra ki.
Colt, R. Forsz és Bombardi balról be

R. FORSZ Tehát mint megbeszéltük, keményen és ha-
tározottan lépünk fel.
BOMBARDI Megválasztása óta három ízben köpött levesünkbe. Elõbb az adót emelte fel. Nem szólt elõre.
Jó. Másodszorra elrendelte: három munkást minden gyárnak fel kell vennie. Ekkor sem konzultált velünk. Jó, megértem, hogy népszerû szeretne lenni, de az árát ne velünk fizettesse meg.
R. FORSZ Belátom, elfogadom, hogy újraválasztása érdekében mindez elkerülhetetlen volt.
COLT Meg is választották. Nem is néopszerûtlen.
R. FORSZ Ám hagyta, hogy Mitrópa elhatalmasodjon, s ez gyenge kézre, tehetetlen diplomáciára vall. Pedig, ha követné elképzeléseinket, akár nagy elnök is lehetne. Így azonban!

Laferti titkára jobbról be, sietõsen menne át a színen. Hóna alatt iratok

COLT Titkár úr, vezessen minket az elnök úrhoz.
TITKÁR Ön Colt úr, ha nem tévedek. Nos, Laferti úr már várja önöket.
COLT Hogyhogy? Hiszen az elnök úrtól kétünk kihallgatást!
TITKÁR Sajnálom, de az elnök ma nem tudja fogadni magukat. Kérem, fáradjanak Laferti úr irodájába.

Titkár balra ki

BOMBARDI  Hallottátok ezt? Hallatlan! 
COLT Meg sem hallgat minket?!
BOMBARDI Hát így állunk! Úgy látom, más megoldás nincs: ki kell nyírni õt.
COLT Lassan a testtel, Bombardi! Ott azért még nem tartunk! Mindenestre szerzett még egy rossz pontot. Persze, így sem látom be, miért ne teljesíthetné kívánságainkat.

Mind balra ki

BOMBARDI (kint) Hát ami azt illeti...
COLT (kint) Elvégre az állam érdeke mindenekelõtt, s az egybevág miénkkel.
R. FORSZ (kint) De ha most sem enged, mégis félre kell söpörni.
BOMBARDI (kint) Tán ez lesz az?
R. FORSZ (kint) Szerintem ez. Kopogjunk. (Kopognak)
COLT (kint) Menjünk be!

Mindhárman balról be

COLT A berendezés elég ízléstelen.
R. FORSZ Késõ rokokó. Csak az elnök képe nem illik a képbe.
BOMBARDI  Ha sokat makacskodik, hamar levesszük onnan.
R. FORSZ Úgy látom, a szög sem tartja már soká.
COLT Pszt! Azt hiszem, jön.

Laferti jobbról be

LAFERTI  Uraim! Elnézést a várakoztatásért.
COLT Ó, épp e pillanatban jöttünk.
LAFERTI Parancsolnak egy...
COLT Nem, Laferti úr, csak kérünk.
LAFERTI Úgy értem, kávét vagy italt?
COLT Kéréseink gazdasági jellegûek.
LAFERTI De addig is...
COLT Kéréseket mondtam!
LAFERTI Az elnök úr önökre mindig úgy tekint, mint az állam jótevõire s személyes jóbarátra.
R. FORSZ Vannak tények, mik mást mutatnak. 
LAFERTI Mire céloz, kedves Forsz?
COLT Hogy mire? Tán az ön figyelmét sem kerülte el, hogy minden piacunkat elfoglalta Mitrópa. Üzleteink mit kínálnak? Mitrópai dömpingárukat.És miért, mert ott az árakat a kormány pénzzel támogatja.
R. FORSZ Miközben államunk még mindig szabadkereskedelmi elvekrõl papol.
BOMBARDI Amely már a múlté.
LAFERTI Nézzék, urak, ha elragadtatnánk magunkat, összeomlana a világgazdaság.
COLT Ilyesmit mi nem kívánhatunk, de azt igen: a molnárt értékelje le.
R. FORSZ Úgy tíz százalék körül
BOMBARDI És csökkentse a kamatlábakat.
LAFERTI Urak, ezek nyitott kapuk! Az elnök épp e kérdést nézi át. 
COLT Mivel az összes foglalkoztatottak hatvan százakléka nálunk dolgozik, a hadiipart államilag támogatni egyben népünk érdeke.
R. FORSZ További óhajunk: ad 1. az elnök módosítsa alkotmányunk fegyverexport-tiltó passzusát, ad 2. fegyvert az állam csak tõlünk vegyen, ad 3. új megrendelésekre kérünk garanciát. 
BOMBARDI Ha mindezt nem teszik meg, akkor...
R. FORSZ Nos, akkor ez, magunk sem látjuk át, hová vezetne. Hogy mást ne mondjak, mintegy ötvenmillió szakembert kéne elbocsátanunk, talán már holnap.
LAFERTI Colt úr, biztosíthatom, kérésüket az elnök úrral magam tekintem át. De nem kívánom tartóztatni önöket tovább.
COLT Lenne még egy fontos kérdés, mely mindezekkel összefügg. Úgy értesültünk, Dél-Valentína új elnöke, Montán Kwong Mitrópával hatalmas fegyverüzletet kötött.
BOMBARDI Holott országa eddig csak velünk kereskedett.
R. FORSZ Mit szól ön ehhez, Laferti úr?
LAFERTI Mit mond?! Ez igaz? Nem tudtam errõl.
R. FORSZ Talán Mitrópa dömpingjérõl sem tudott? 
COLT S a kormány e lépésekre hogy kíván felelni?
LAFERTI Súlyos dolgokat kell halanom, urak. Ez azt jelenti, felrúgták az egyezményünket, amelynek értelmében tiszteletben tartjuk egymás érdekkörét.
COLT És Kwong vajon miért játszott ki minket?
LAFERTI Nem értem, hogy történhetett. Hiszen ittjártakor személyesen beszélt az elnök úrral. Mindennek ellenére úgy hiszem, ha önszántából nem kedvez nekünk, tudjuk még õt kényszeríteni. 
COLT Akkor hát, Laferti úr, várjuk, hogy az elnökünk miként határoz.
LAFERTI Bízzanak benne. Uraim! (Kissé meghajol)
COLT Laferti úr!

Colt, R. Forsz és Bombardi kissé meghajol és balra ki.
Bazil és Paszkál balról be

LAFERTI Bazil úr! Paszkál úr! Az ügy halaszthatatlan. Kérem, fokozzák éberségüket, mert mint jelezték nekem, fõvárosunkban merénylet készül egy ember ellen, aki - hogy is mondták? - gazdag és hatalmas. Nem tudni, ki lesz az áldozat, s azt sem, kik szervezik. Talán az alvilág. Lehet, hogy ez csak rémhír, mégis meg kell tennünk minden óvintézkedést. De van ennél fontosabb: bizonyos körök viselkedése kezdi megbénítani kormányunk apparátusát. Szemtelenségük határtalan! Szívük szerint megszabnák az elnök úrnak, mit kell tennie, s korlátoznák hatáskörét. De annyira, hogy az már életveszélyes államunkra nézve. Nos, önökre fontos munka vár. Keressenek szeplõt az életükben! Bármely ok vagy ál-ok megfelel, amellyel féken tarthatók ezek az árulók. Önökre bízom, meddig mennek el. Legfõképpen Bank és Colt úr érdekelne. Egy-egy apró részlet is hasznos lehet.
BAZIL Megértem, és biztosíthatom, hogy mindent megteszünk.
PASZKÁL Csak bízza ránk. A Központi Hivatal még mindig a régi.
BAZIL Az Intelligens Szolgálat friss erõkkel áll az elnök úr mögött. De Paszkál úr, már megbocsásson! Laferti úrral néhány szót szeretnék váltani.
PASZKÁL Kérem! Tessék csak!
LAFERTI Köszönöm, Paszkál úr, elmehet.

Paszkál balra ki

BAZIL Laferti úr! Kwong a legjobb egészségnek örvend. Börtöne inkább csak afféle háziõrizet. Nem férkõzhet hozzá senki sem. Az artorézi  barlangrendszerekbe egy egér se jut be élve. 
LAFERTI Remek. Vigyázzon rá, ne essék baja.
BAZIL Bár a Kwong-csere sikerrel zárult akció volt, s gyanút senki sem fogott, a laborban ennek ellenére elkészült a preparált szivar.
LAFERTI Szivar? Mirõl beszél?
BAZIL Mint azt tudja jól, ha Kwong elrablása kudarcba fullad, vagy ha Kwong és ál-Kwong helycseréje kitudódna, terveink szerint Kwongot likvidálni kell, s a szivart ehhez készítettük.
LAFERTI Ezt a gondosságot!
BAZIL A szolgálatom mindent elkövet. (Átad egy szivart)
LAFERTI Mindenkitõl ilyen munkát várok el. És hogy mûködik? 
BAZIL A harmadik szippantás után, hogy úgy mondjam, pukk!
LAFERTI Csodálatos. Köszönöm, s várom jelentkezését.

Bazil meghajol és balra ki

LAFERTI (a szivart nézi) Nahát! Ez a technika!

Laferti jobbra ki.
Két gengszterbanda balról, illetve jobbról beront. Az egyiknek tagja Hop Pardone testõre is. Halomra lövik egymást, mindenki meghal. I. és II. Sírásó balról be

I. SÍRÁSÓ Nahát! Ezek szép munkát végeztek! Ennél jobb helyre nem is mehettek volna. Bár én csak egy egyszerû sírásó vagyok, azért azt hiszem, eléggé jól átlátom a helyzetet. Te, ezek halomra lõtték egymást.
II. SÍRÁSÓ Hú, de szépen mondtad!
I. SÍRÁSÓ Megyek, jelentem a fõnöknek, hogy munka érkezett. Hogy úgy fejezzem ki magam, házhoz jött.
II. SÍRÁSÓ Ahogy elnézem, szerintem nem érdemes ezzel az üggyel a rendõrséget zaklatni.
I. SÍRÁSÓ Igaz, van épp elég munkájuk ezekben a napokban. Szeretném már látni, hogy végre letörik azt a sok tiltakozó mozgalmat, sztrájkot meg tüntetést. Hová jut így a világ? Rendnek muszáj lenni. Nem igaz? Ne nyúlj hozzájuk!
II. SÍRÁSÓ Ugyan, ezeket a banditákat senki sem fogja keresni. Fogadjunk, hogy egyiknél sincs igazolvány! Még a nevüket se fogják soha kideríteni. Na, nézzük, mi van a zsebekben.
I. SÍRÁSÓ Persze, igazad van. Én átvizsgálom a konkurenciát, hátha valamivel honorálni tudják szorgalmunkat. Úgyis alul vagyunk fizetve. Na, mutasd magad, fiacskám. 

Kifosztják a hullákat. II. sírásó Hop Pardone testõrének zsebébõl kivesz egy papírt

II. SÍRÁSÓ Figyelj! Olvasd már el ezt! (Átadja a papírt)
I. SÍRÁSÓ Azt mondja: (olvassa) "Megbízom e levél birtokosát, hogy nevemben járjon el az Államszövetség hatóságainál fiam ügyében, akit húsz évvel ezelõtt vesztettem el, amikor hazámból számûzetésbe kellett menekülnöm. Fiam feltehetõen az Államszövetség területén él, ahol mind a mai napig nemkívánatos személy voltam. Ezért csak most nyílik rá alkalom, hogy kerestessem õt. Jelenleg huszonegy éves, és semmit sem sejt a származását illetõen, hiszen mindössze egyéves volt a nagy tragédia idején. Azóta nem láttam, így személyleírást sem tuok róla adni. Csupán egy támpontom van, amely alapján azonosítható: különös ismertetõjele egy sötétanyajegy a bal halántékán, amelyet megboldogult elsõ feleségemtõl kapott öröükségbe, miként bõrének fehér színét is." Satöbbi, satöbbi... Aláírás: valami Kang, Kwang vagy Kwong? Igen, Montán Kwong.
II. SÍRÁSÓ Az meg ki?
I. SÍRÁSÓ Nagy ember lehet. Az utóiratban itt az áll, hogy nagy jutalom vár a nyomravezetõre.
II. SÍRÁSÓ Az összeget mondd! Mannyi?
I. SÍRÁSÓ Nem tudom... sok! Ennyi nullát ki sem tudok olvasni.
II. SÍRÁSÓ  A mindenit! Mi meg itt ezekkel az órákkal meg gyûrûkkel babrálgatunk! Tedd el jól ezt az írást! Hátha most az egyszer szerencsénk lesz. Ezeket meg dobjuk a kemencébe.

Az I. és a II. sírásó kiviszi a hullákat.
Bank és Multimer jobbról be

MULTIMER Megbocsásson Bank úr, de most nem lenne célszerû.
BANK Akkor inkább gyõzzük meg?
MULTIMER Ezt látom ésszerûbbnek, hiszen nagyon valószínû, hogy az idõ elõtti választáson Colt jelöltje gyõzne. Még elég erõs. Másfelõl viszont az elnök véletlen halála sem idõszerû.
BANK Igazat kell adnom önnek. Igen, ez veszélyes lenne, hiszen a helyzet ropant mód feszült. Ha bármi történik vele, a háború sem zárható ki pillanatnyilag.
MULTIMER Az egyetlen út: meg kell gyõznünk õt, hogy érdekünk közös.
BANK Már jön is! Lássuk csak, erõnkre hogy fog válaszolni. 

Az Államszövetség elnöke balról be

BANK és MULTIMER Elnök úr!
ELNÖK Örvendek, Bank, hogy újra látom, s önt is, kedves Multimer.
BANK Aggódom, elnök úr, Államszövetségünk jövõjét illetõen.
ELNÖK Mit nem mond!
BANK Tudja, elnököm, az éjszaka, hogy eljöttem a partiról, az árnyas hársfasorhoz érve eltûnõdtem, az út vahjon hová vezet. 
ELNÖK MAgam sem bírtam jól a sok tömény kevert italt, s szédítõ volt a társaság is.
BANK Úgy látom, ön félreért. Nem alkoholtól fáj fejem. Az ön állama az én kis "államommal" együtt fog majd csõdbe jutni, s emiatt. A molnár oly ütemben inflálódik el, hogy az már szinte senkinek se jó. Nem kevés hitelt nyújtottak bankjaim a fegyverüzletekhez, ám az az összeg ma már mit ér! Egy-két koltra tán, ha futja abból! (Nevetnek) Az olcsó pénz e felkapszkodott Colt úrnak hoz csak hasznot.
ELNÖK Új, s erõs lovak vannak birtokunkban, melyek kihúzzák majd a kátyúból kocsinjkat.
MULTIMER De minekünk kell kézben tartanunk a gyeplõt, nehogy aztán késõn eszméljünk fel arra, hogy rossz lóra tettünk.
BANK Mert akkor már ostorral sem jutnánk semmire. Elnök úr, én tudnék két erõs lovat. Az egyik: értékelje fel a molnárt.
MULTIMER Úgy tíz százalék körül.
ELNÖK S a másik?
BANK A másikat majd én adom, ha adja ön az elsõt.
ELNÖK S milyen fajta ló?
BANK Jelentõsen felemelnénk összes kamatlábainkat. AZ ön kezébe ezzel komoly fegyvert adnánk Mitrópával szemben.
MULTIMER Hisz onnan is mindenki hozzánk tenné be a pénzét, s tönkretennénk gazdaságilag.
BANK S ez azt jelenti, hogy önnek szinte korlátlan hitelt tudunk majd nyújtani, s arról is lehetne szó, hogy kamatmentesen. 
ELNÖK Mit felvázoltak, roppantul kecsegtetõ! De mi történik akkor, ha egy lovat se biztosíthatok, s a beavatkozást a molnárárfolyamba kényszerülnék elhalasztani?
BANK Akkor kocsink a sárba tengelyig merülne, s védekezni volnék kénytelen: kiszállnék belõle. (Nevetnek) Befagyasztanék minden hitelt, s minden eddigit s azok kamatait határidõre követelném vissza.
ELNÖK Meggyõzõen hagzanak az érvei.
MULTIMER Ám ha mégsem hallgat rájuk, arra kényszerít, hogy megvonjuk eddig oly töretlen bizalmunkat öntõl. 
ELNÖK De urak! Hová gondolnak! Bízzanak csak bennem! Sosem felejtem el, hogy önnek, s önnek mit köszönhetek.

Laferti balról be

BANK Elnök úr! Remélem holnap újra látom - Forsz úr estebédjén.
ELNÖK Megbocsássanak, az államügyek elszólítanak. Uraim! Laferti, megkérem, az urakat kísérje ki.
LAFERTI Igen, elnök úr.

Az Államszövetség elnöke balra ki

LAFERTI Erre fáradjanak.

Kifelé indulnak, Bank jobbra ki. Multimer visszafordul

MULTIMER Laferti úr! Egy szívességet szeretnék kérni öntõl.
LAFERTI Parancsoljon velem.
MULTIMER Tekintve a baráti Dél-Valentína katasztrofális gazdasági gondjait és saját költségvetési helyzetünket, gondoltuk, egy csekélyke összeg által támogatnánk Kwong úr rendszerét. Megkérem, küldje el e csekket Kwongnak úgy, mint államunk segélyét. Ám, kérem, ne említse meg, hogy honnét származik.
LAFERTI Készséggel, Multimer úr.
MULTIMER És tekinte azt, hogy ön, Laferti úr, közvetlen kapcsolatban áll Bazillal, e másik csekket adja át neki, mint ismeretlen jótevõknek küldeményét. Ezt pedig, fogadja el hálánk jeléül. (Átnyújtja a csekkeket)
LAFERTI Nagyon köszönöm, uram.
MULTIMER Ó, semmiség. Hisz' természetes. Még többet is kiérdemelt. Ön igen ügyes, és észrevettem, az elnök jól teszi, hogy gyakran hallgat önre.
LAFERTI Meglehet.
MULTIMER Sõt, ami azt illeti, még több befolyása is lehetne. Laferti úr!
LAFERTI Kikísérhetem?
MULTIMER Köszönöm, nem elõször járok itt. Maradjon csak.

Multimer jobbra ki

LAFERTI (megnézi a csekkeket) Ezek aztán bõkezûek! Ez sem kis összeg. Mi ez?! Nekem csak ennyi?! Ki vagyok én? Rongyos százezerért akarnak megvenni? Azt már nem! - Ez az ál-Kwong eddig nem vált be. Még minden bizonytalan. Ostoba volnék máris elküldeni.

Laferti balra ki
Dormio és Raskolnhikow balról be

DORMIO Tudja, az elnök úrra úgy tekintek, mint apámra. Árvaházban nõttem fel; sosem ismertem meg azt az érzést, milyen lehet kimondani: apám!
RASKOLNHIKOW Annak ellenére, hogy nekem, volt, magam sem ismerem.
DORMIO Minden beszédét végighallgatom. Nem figyelte meg, hogy hangja szebben cseng, mint bárki másé? Mitrópa elnöke hozzá képest szinte dadog.
RASKOLNHIKOW Talán egy kissé túloz.
DORMIO Nem, dehogy. S az új valentín elnök? Mikor nálunk járt, hallgattam beszédét. Hangja színtelen, fakó, nincsen benne semmi tûz, semmi érzelem. A mi elnökünket nem ismerem személyesen, hangjának zengése számomra mégis oly - tudom, butaság ezt mondanom -, oly atyai.
RASKOLNHIKOW Nem, nem butaság, teljesen érthetõ.Magam is az eltûnt idõ nyomában járok. Mert úgy hiszem, a szabadság a gyermekkorban elveszett. Ön is szabadságra vágyik, kedves Dormio, ám fel ne üljön holmi jóslatoknak. Így sosem lehet szabad.Ám vegyünk egy végletet: tegyük fel, a madame jóslata önnek halált jelez. Erre mit tesz az eddig oly szelíd Dormio? Egy erélyes mozdulattal hallgatásra bírja azt a vén szipirtyót.
DORMIO Elég! Jaj, borzalom! Ilyet sosem!
RASKOLNHIKOW Igen, borzalom.
DORMIO Ilyesztõ dolgokat beszél!
RASKOLNHIKOW Valóban. Amit mondtam, végletes, de mégis! Az ember apró porszem csupán, de naprendszer lehet, ha dönt, s ha cselekedni mer. Ha óriás tettre volnék képes, többé én sem siratnám vissza múltamat. Gondolja meg.
DORMIO Így, jelképesen, talán igaz lehet.A világ tettre vár. Valóban, miért ne lenne éppen ön, ki végrehajtja azt.
RASKOLNHIKOW Meddig kell még várakoznunk?
DORMIO Sosem késik el. Úgy tetszik, hallom is már lépteit.

Madame Voyeuse jobbról be. Fejére terítve egy nagy fekete vállkendõ

DORMIO Asszonyom...
RASKOLNHIKOW Madame, engedje meg, hogy...
DORMIO(halkan) Csitt! Úgy látom, már transzba jött!
MME VOYEUSE (kinyújtja a kezét)
DORMIO A kezét! Nyújtsa már oda!
RASKOLNHIKOW (kinyújtja a kezét, Madame Voyeuse megfogja a csuklójánál. Raskolnhikow felszisszen) Assszonyom!
DORMIO (csendre inti)
MME VOYEUSE (Raskolnhikow tenyerét vizsgálja) Foszlik a köd... a sejtelmes csillogáson hirtelen szikrázó égi fény tör át... mint cikázó villám hasítja szét a végtelent... és most sötétség, mindenre árny borul... elõbb halvány, majd egyre nagyobb és nagyobb a fény... Képet látok! A levegõ megremeg... forrongás... ruhája fekete... most lép... és megint... óriási társaság... elegáns urak... mind elõkelõ... és lép, majd újra... de ha! Mi az?! Elesik... kezét kinyújtja... eszeveszett futkosás... fejetlenség, zûrzavar... keze görcsbe rándul... arcába zárva fájdalom... a szívekben fájdalom... és mind-mind elterül... kõvé dermedt arcok... a szemekbõl vér bugyog... (Arcát eltakarja a kendõvel. Raskolnhikow lassan elhúzza a kezét, Dormio finom mozdulattal nyújtja oda a magáét) Pattog... egyre gyorsabba, egyre hangosabban pattog... elviselhetetlen ez a zaj... fülsiketítõ robajjá fokozódik... egyszerre csak síri csönd lesz... apró sercenések... sistergések... reccsenések... most minden ropog... Hangot hallok! A levegõ megremeg... valami fortyog... léptek zaja visszhagzik... és megint... beszédfoszlányok...csevegés... szavak... sok szó... finomkodó hanghordozás... a léptek konganak... és döng a föld... de ah! Mi az?! Micsoda robaj... koppanás a padlón...jajveszékelés... kiabálás... kiáltások innen-onnan... hörgés... a fájdalom hangjai... koppanások a padlón... éles jajkiáltások... halálsikoly! ... és csend... mozdulatlanság... most újra léptek surranása... hisz ez ön! Megáll, nézi, a hangja elakad... hozzálép! Szólni szeretne... õ az, igen, õ!
DORMIO KI az? Ki? Mondja már!
MME VOYEUSE Csak az lehet, akire a legtöbbet gondol mostanában.
DORMIO A nevét! A nevét mondja meg!
MME VOYEUSE Ezt magának kell tudnia.

Madame Voyeuse jobbra ki

RASKOLNHIKOW Maga értette, amit mondott?
DORMIO Inkább csak érzem, de tudni szeretném! Meg kell tudnom a nevét! Sejtésem szerint az elnök az, de hallanom is kell, hogy bizonyos legyek!

RASKOLNHIKOW Az elnök lenne az? Valóban? Hisz akkor... nem, az nem lehet! Vagy mégis? Eh, az ostoba! Hiszen a jóslat egybõl állt: egyszer hang, és másszor kép. Vak vagy te, Dormio, vagy csak mélyen alszol? És én? Az elnökhöz nekem mi közöm lehet? (A tenyerét nézi) Szamárság! Nem hiszek ilyasmiben. Ám, ha igaz lenne mégis jóslata, s a végzet összehozna minket? Villám cikáz, õrült futkosás, zûrzavar, vér és halottak. Mit jelenthet ez? E színjátékban nekem vajon mit szánt a sors? A sors? Én, én választok! Ez az! Enyém a fõszerep! Ezt kerestem! Szabad leszek, s végre egyenlõ vele. Nem csak egy porszem! Azt a vénasszonyt meg végképp elfelejtem!

Raskolnhikow balra ki.
Az Államszövetség elnöke és Laferti jobbról be

ELNÖK Laferti! Mondok pár nevet: Bombardi, Colt és Forsz, Bank és Multimer. Mit tudna róluk mondani?
LAFERTI Sosem bíznék bennük. Mind csak saját magára gondol. Számukra nincsen államérdek. Megbocsásson elnök úr, de ez személyes véleményem. 
ELNÖK Köszönöm, Laferti, hogy õszintén s keményen fogalmazott. Véleménye, sajnos, egybevág enyémmel. Nem szívelem a pártütõket. Nem gondolja, hogy utánuk kéne nézni már?
LAFERTI Megtörtént, uram, s várom, az igazgatók mikor jelentenek.
ELNÖK Nagyszerû! Mindig számíthatok magára. Kwongról mi hír?
LAFERTI Róla semmi, elnök úr.
ELNÖK Ha lesz, jelentse rögtön.
LAFERTI Mitrópáról viszont rossz hírt kaptam. Rombolókat s cirkálókat indított a Sárga-fésziget felé.
ELNÖK Nem jó jel.
LAFERTI Nem, elnök úr, nem jó jelek! Mitrópa máshol is veszélyt jelent. Nem ágyúval, de áruval. Nem egy piac, mi eddig biztosan miénk volt, most tõlük vesz hatalmas mennyiségben dömpingárukat. A verseny, melybe kezdtek, tisztességtelen.
ELNÖK Ezt nem hagyhatjuk válasz nélkül! Küldjünk egy szokásos jegyzéket. Laferti, tudja, aggódom, mi lesz. Latin-Erikában meddig tart az erjedés, s vajon a helyzet mere fog kibontakozni? Mit kéne tenni? Van javaslata? Hogyan segítsünk elvbarátainkon?
LAFERTI Ha Észak-Valentínában és a földrész több más országában állomásozó erõink létszámát felduzzasztanánk úgy egy-két millióval, meggyõzõ érv lehetne. Csupán parancsra vár tanácsadóink hada, mely az ilyen bajokra legjobb gyógyszerünk.
ELNÖK Igen, igaz. Most jöjjön velem! Több kérdésben kell még döntenünk.

Az Államszövetség elnöke és LAferti jobbra ki.
Colt, R. Forsz balról be

R. FORSZ Hát ezért nem tárgyalt velünk a múltkor!
COLT Már akkor tudta, hogy a molnárt másnap felértékeli!
R. FORSZ "Az elnök úr éppen ezt a kérdést nézi át"! Remek! Hát jól átnézte, annyit mondhatok!
COLT De elénk állni nem mert, s e törtetõ Lafertit bízta meg, hogy bánjon el velünk.
R. FORSZ Micsoda alakoskodás!
COLT Kinek éri meg, hogy exportáljon mindezek után?!
R. FORSZ Mit tegyünk? Bankék most jobban állnak. Könnyen megtehették, hogy felemeljék a kamatlábakat.
COLT Ebbe persze Mitrópa is belerokkan.
R. FORSZ Igen, Bank hatalma nõtt, s egy új választás nem volna kedvezõ nekünk. Erélyes fellépésünk hiába volt.
COLT Márpedig lépnünk kell!

Bombardi jobbról be

BOMBARDI Hallottátok?! Megtiltott minden fegyverexportot! Egy tollvonással!
COLT Micsoda?! Ez igaz?
BOMBARDI Ha mondom! A rendelet szerint mindennemû fegyvert tilos kivinni. Már a múltkor megmondtam, hogy mit kell tennünk!
COLT Való igaz. Elnökünk pálfordulása nem vitás. A helyzet úgy áll, végképp letért a józan útról, s szakított velünk.
R. FORSZ Mi az elképzelésed?
BOMBARDI Tervem kész. Van néhány déli fickó, ki sokkal tartrozik nekem, s túl sokat tudok a piszkos dolgaikról ahhoz, hogy meg ne tegyék, mit "szépen" kérek tõlük. Mindenre elszánt gazemberek.
R. FORSZ Beszélj velük.
COLT Igen, minél elõbb. Nem késlekedhetünk tovább, hiszen nyakunkon már a csúcstalálkozó.
R. FORSZ Bármily egyezmény szülessen is, az mindenképpen árt nekünk.
BOMBARDI Egyezmény?! Isten õrizz!
COLT Vesztésre állunk.
R. FORSZ De még nyerhetünk!

Colt, R. Forsz és Bombardi jobbra ki
Carola balról be. Egy takarót fog össze magán, haja csapzott

CAROLA Drágám! Oly boldog vagyok!
LAFERTI (kintrõl) Az semmi! Ha tudnád, hogy én mennyire!

Laferti dudorászva, félmeztelenül balról be. Kinyújtott karral pörögni kezd, majd a földre huppan. Habnyatt fekve tovább dudorászik

LAFERTI Egy csókot! (Carola letérdel, megcsókolja) Te... te... Csodálatos vagy. (Carola újtra megcsókolja)
CAROLA (Laferti hajával játszik) Úgy imádlak. Finom, selymes a hajad. Olyan jó turkálni benne. - Mitrópa szörnyû terveket kovácsol.
LAFERTI Ugyan, miféle terveket?
CAROLA Tudod te jól. De azt nem is sejted, hogy én mit forralok teellened. (Ráveti magát Lafertire. Hemperegnek a földön, majd fáradtan elnyújtóznak)
LAFERTI Gyújtsunk rá. A zakómban van cigi.

Carola megcsókolja Lafertit, és jobbra ki, majd ügyetlenül tartva behozza a zakót. Tárgyak potyognak ki belõle, kiesik egy szivar is. Carola cigarettát nyom Laferti szájába, és a zakót a földre dobja

LAFERTI Nem hoztál gyufát? Hagyd, majd én.
CAROLA A táskámban találsz. (Laferti elindul balra) Nem ott! A fürdõszobában!

Laferti megfordul, és jobbra ki

LAFERTI (kintrõl) Megvan!

Laferti a retiküllel jobbról be. Megáll középen

LAFERTI Nem találom.
CAROLA Az alján nézd meg.

Laferti a zakó mellé a földre szórja a retikül tartalmát; kiseik egy szivar is

CAROLA Mit csinálsz, édesem?
LAFERTI Az istenit! Itt sincs!
CAROLA Nézd meg a hálószobában.

Laferti balra ki. Carola visszapakol a retikülbe, s megtalálja mindkét szivart. Fölveszi, nézegeti õket.

CAROLA Jézusom! Teljesen egyformák! Vajon melyik lehet? Talán ez? Vagy ez? (Megszagolja õket) Hm? (Megvonja a vállát, és az egyik szivart elteszi, a másikat a zakó mellé. Tovább pakol) Te! Mondd! Mi van ebben a rózsaszín dobozban?
LAFERTI (kintrõl) Egy kis apróság! Neked!
CAROLA Nekem? (Kinyitja, majd becsukja a dobozt)
LAFERTI (kintrõl) Carola! Tudod, hány óra van?

Laferti balról be, kezében égõ cigaretta

LAFERTI Elmúlt nyolc. (Tüzet ad)
CAROLA Jesszusom! Nekem még meg kell fürdenem! Jaj, már arra sincs idõ! Marietta vár.
LAFERTI A grófnõ?
CAROLA Igen. Miért?
LAFERTI De hisz még tart a fesztivál, s ma lesz a gálaest.!
CAROLA Na és?
LAFERTI Hogyhogy na és? Õ a zsûri elnöke! Hogy lehetne itt?
CAROLA Az... az biztosan nem õ. A - az a húga.
LAFERTI Van húga?
CAROLA (kinyitja a dobozt) Tudod, ez csodálatos. (Megcsókolja) De egyet árulj el. Mibõl veszel nekem smaragdokat? Úgy tudtam, neked csak ambíciód van. Vagy talán az alvilággal játszol össze, mint a Kwong? 
LAFERTI (félre) Úgy. Tehát mégis igaz.
CAROLA Honnan volt ennyi pénzed? 
LAFERTI Ez legyen titok. Most pedig gyerünk.

Laferti és Carola jobbra hátul ki. Laferti visszajön, felveszi a zakóját, s ahogy kifelé menne, belerúg a földön heverõ szivarba. Megáll, felveszi

LAFERTI Úristen! Ez életveszélyes! Még jó, hogy rá nem léptem! Remélem, nem vette észre.

Laferti elteszi a szivart, és jobbra háétul ki. 
Bank és Multimer balról be

BANK Az ígért lovat megadta, kocsink mégis tengelyig merült. Hiába minden: a magas molnárárfolyam, a rengeteg kamat, ha megtiltja a tõkekivitelt. Megáll a józan ész!
MULTIMER Felháborító! Hogy mit merészel! Elvégre õ csak elnök.
BANK Inkább elnököcske.
MULTIMER És tudja mire hivatkozott? Államérdekekre! Azt mondta, egy centimolnárt sem fizethet vissza mosta a kölcsönökbõl, felsõbb szemopontok miatt.
BANK Hallatlan
MULTIMER Tûrhetetlen!
BANK Lehet, hogy nem is volt komoly.
MULTIMER Róla bármi elképzelhetõ.
BANK Talán mondassuk le? Vagy mégse?
MULTIMER Azt nem lehet, mert nincsen érv a birtokunkban, hogy sarokba kényszerítsük õt. Biztosra kell mennünk, máskülönben leszámol velünk.
BANK Kedves Multimer! Akkor mit tanácsol?
MULTIMER Van egy elgondolásom. Meglátja, Bank, egészen egyszerû. Döntenie kell, hogy így vagy úgy. Két úr - bár talán ez túlzás -, inkább két afféle alvilági fickó várja kint parancsainkat.
BANK Képes lenne megöletni a barátomat?
MULTIMER Ha oly fontos magának õ, egy szép napon majd arra ébred, hogy az állam ellenõriz minden bankot s pénzintézetet.
BANK Nehéz magával, Multimer. Az embert mindig szíven találja.
MULTIMER Tehát? A válaszára várok. Üzlet vagy barátság?
BANK Meghajlok ön elõtt. Hívja azt a két - urat. De várjon! Egyszer még szeretném látni õt.
MULTIMER Az ilyesmi úgysem máról holnapra megy.

Multimer jobbra kui, majd Gyilkossal visszajön

BANK Kedves Gyilkos úr. Bizonyára tud már mindent. Meg meri tenni?
GYILKOS Még szép! Ez a szakmám!
BANK A részleteket ismeri?
GYILKOS Még egy részletet se kaptam, de nagyon tûrném, ha az elsõt most azonnal leperkálnák.
BANK És mennyiért hajlandó vállalkozni egy ilyenfajta... izé, bérmunkára?
GYILKOS Minimo katusz egy tonna.
MULTIMER Gyilkos úr úgy érti, egymillió molnárt kér legalább.
BANK (kérdõn Multimerre néz, aki bólint) Ilyen sokat keres egy gyilkos? Sopsem hittem volna. (kitölt egy csekket) Akkor a nygedét most, a többit utána. Így megfelel?
GYILKOS Meg, csak lökje már!
BANK Tessék! De ugye, sose láttuk egymást?
GYILKOS Most látom elõször se az urakat. (Elveszi a csekket) Majd telefonálok, ha kinyiffant.

Gyilkos jobbra ki

MULTIMER Sajnálom, hogy ilyen rémisztõ alakkal kellett összehoznom.
BANK Miért? Milyen legyen egy gyilkos? Talán szelíd és kedves?
MULTIMER Akkor hívhatom a másikat?
BANK Másikat? Miféle másikat?
MULTIMER Úgy gondolta, a dolgot be kell biztosítani. Ha ketten vannak, s egyikük netán kudarcot vallana, még mindig ott a másik. Az is profi. Ám, ha mégis rendõrkézre jutnak, aban teljességgel bízhatunk, hogy nem lesz szál, mely hozzánk vezetne.
BANK Furfangos enmber ön. Jó, hát hívja be. Szólítsam õt is Gyilkos úrnak?
MULTIMER Ne! Azt ne, az istenért! Roppant sértõdékeny. Hiúznak hívják.

Multimer jobbra ki

BANK A hi-úúúz? A hírneves Hiúz? (Megborzong)

Multimer és Hiúz jobbról be

BANK Üdvözlöm Hiúz úr! A részleteket ugyebár már megbeszélték? (Multimerhez) Ettõl félek egy kicsit.
HIÚZ (bólint)
BANK Tehát akkor most lököm a negyedét, a többit majd utána. Maximo kaktusz egy tonna! Megteszi?
MULTIMER B-bank úr úgy érti, hogy ön most megkapja a teljes összeg egynegyedét, a fennmaradó részét pedig a munka elvégzése után. Bank úr továbbá afelõl érdeklõdik, hogy elegendõ-e önnek egymillió molnár ezért a roppant nehéz feladatért.
HIÚZ (felszisszen)
BANK Akkor talán...
MULTIMER Talán akkor... egymillió kétszázezer?
HIÚZ (felszisszen)
MULTIMER Mondjuk egymillió ötszázezer?
HIÚZ (felszisszen)
MULTIMER Kétmillió?
HIÚZ (bólint)
MULTIMER Bank úr, a csekket lenne olyan szíves...
BANK Ja, igen, máris! (kitölti a csekket)
MARIETTA (kintrõl) Bank úr!
BANK (átadja a csekket) Akkor a viszont... minden jót, Hiúz úr!

Hiúz jobbra ki

BANK Phú! Kezdem sajnálni szegény barátomat.
MULTIMER Úgy tûnik, késõn, uram.

Bank és Multimer jobbra ki

MARIETTA (kintrõl) Bank úr! Naaa! Bank úr! Észre sem vesz?

Bank jobbról be, tétován körülnéz

BANK Marietta, merre van?

Marietta balról be

BANK Drágaságom, hogy került ide?
MARIETTA Dehogy kerülök, drága Bank! Egyenesen jövök, akár a nyíl. Tegnap este ülök magam, és arra gondolom, de jó, ha bankom csókot ad. Az meg messze ott, így aztán egy gép hasába ültem, s máris huss! Egész éjjel csillagok között! Na? Adja azt a csókot?
BANK (hevesen meg akarja csókolni, felemeli a levegõbe) Szerelmem!
MARIETTA (rúgkapál) Tegyen le! Tegyen le rögtön! Na, miket képzelõdik!
BANK A csókot! Marietta drága, szeretném adni már a csókot! Vagy nem azért repült egész éjszaka?
MARIETTA (hátrál egy lépést, csókra nyújtja a kezét) Tessék!
BANK (kezet csókol, magához vonja) De grófnõ, nem számítottam arra, hogy ma érkezik, és roppant elfoglalt leszek. Fel kellett volna hívnia.
MARIETTA Meglepetést akartalak szerezni.
BANK Örvendek nagyon, hiogy végre itt van, de estig kell rám várnia: délelõtt igazgatótanács, délután a parlament...
MARIETTA Ne uizgulja kedvesem magát, majd elkísér a lánya addig.
BANK Carola?
MARIETTA Igen. Mér'? Tán egy napot se kerülhet az iskolából? Jaj, a zord atya! Pedig már megbeszéltem õvele.
BANK Különös. Úgy tudtam, nincs a fõvárosban. Kísérjen el, és meséljen, milyen volt a fesztivál.
MARIETTA Juj, csodálatos! Mindenki csillogott! Na és a mûalkotások?! Fényûzõ volt a rendezés is. Ez volt a legszebb fesztivál, mit életemben látam. De majdnem szörnyû véget ért. Képzelje el, az épületbe bombát dugtak, s elmaradt a gálaest.
BANK Nahát! Ilyet!
MARIETTA Vaklárma volt, de mégis! Marietta tegnap este fél! Ha robban bomba, nem lehet ma itt. (Megcsókolja Bankot)

Bank és Marietta jobbra ki.
Molinoff, Mord, Dodó és két testõr balról be

MOLINOFF Tehát Kwong úr ajánlata a dél-valentín eufóriatermés egynegyede; mintegy tizenkétezer tonna.
MORD És mennyiért?
MOLINOFF Tonnánként ezerötszáz molnár.
DODÓ (zsebszámológéppel számol) Ha tonnánként ötvenezeréer' adjuk el, akkor a tiszta haszon annyi mint... negyvennyolcezer-ötszáz.
MORD Akkor egy év alatt annyi mint... Na! Dodó! Mondd már!
DODÓ Ne sürgess, Mord! Azt mondja: ötszázkilencven és még hat nulla.
MORD Na, végre új helikoptereket vehetünk! Betörhetünk a szerencsejáték-piacra is. Ötszázkilencven és még hat nulláért bármire kaphatók vagyunk. 
MOLINOFF Ennek örülök. Nem kis dologról van szó ugyanis. Meg kell ölniük egy embert.
MORD Már azt hittem, le kell lopni az égrõl néhány mûholdat.
DODÓ Elõleget hozott?
MOLINOFF Látják ott azt a tankhajót? (jobbra kifelé mutat)
MORD A Cocót?
MOLINOFF Igen, azt. Egy kis ajándék van a gyomrában. Az elsõ szállítmányt magunk hoztuk el. Gyõzõdjenek meg róla a saját szemükkel. Küldjenek valakit a fedélzetre. Keresse a másodtisztet, és csak annyit mondjon: "latin-erikai kapcsolat.
DODÓ (az I. testõrhöz) Menj! De jól nyisd ki a szemed!

Az I. testõr jobbra ki

MORD És hogy képzelik a dolgot, Molinoff úr?
MOLINOFF (átad egy papírt) Tessék, Mord úr! Olvassa el!
MORD (Dodó mellé áll, és mindketten olvassák) Ó, hát ezt a trükköt játszottuk el Rémes Martin ellen, még nyolcvanháromban.
DODÓ Ennél mi sem egyszerûbb! Ebbe a Kövér Gróf is belehalt tavaly.
MORD Emlékszel erre? Eddig még mindig bejött.
DODÓ Ez új! Érdekes. Azért kivihetõ.
MORD Ez sem elképzelhetetlen. (Elteszi a papírt) Jó, megcsináljuk.
DODÓ Persze, azért babrás egy meló.
MOLINOFF Nincs valami hiányérzetük?
MORD (elõveszi a papírt) Hát megvan, hogy hol, hogy mikor, hogy hogyan...
MOLINOFF És az nem érdekli magukat, hogy ki az illetõ?
MORD Hú, az anyját!
DODÓ Te, csak nem blöff az egész?
MOLINOFF Nem, nem, Dodó úr, nyugodjon meg, csak a szükséges elõvigyázatosság.
MORD Szóval ki az? 
MOLINOFF (halkan) Az Államszövetség elnöke.
DODÓ Fú!
MORD Errõl nem volt szó. 
MOLINOFF Most van. Talán beijedtek?
MORD Hát izé, ebbõl esetleg még baj lehet.
DODÓ Szép kis kalamajkába keveredtünk.
MOLINOFF Látom, haboznak.
MORD Nem, nem, csak hát...
MOLINOFF Üzlet, az üzlet. Valamit valamiért. Nem kis dolgot ajánlottam.
DODÓ Te, Mord! Nem gondolod, hogy túl kevés az a rongyos pár millió a világ legjobban õrzött emberéért? Hisz ez már politika!
MOLINOFF Maguknak üzlet. Kwong úr tisztességes alkut ajánl. De ha kell, megtetézem az elõbbi ajánlatot. Legyen az évi ermés egyharmada. A maga haszna hétszázhúsz és még hat nulla. Tehát? Ha nem, hát nem. Ennyi pénzért bárki elvállalja. Hogy mást ne mondjakk, Hop Pardone bandája - akikkel a múltkor egy kissé, hogy úgy mondjam, kölcsönösen meggyengítették egymást - kapva kapna az üzleten. 
MORD Azt már nem! Mi is meg tudjuk csinálni!

Az I. testõr jobbról be

I. TESTÕR Fõnök! Idenézz, milyen príma anyag! És tele van a hajó csempészáruval. (átad egy kis zacskót)
DODÓ Ez tényleg jó! És mi az áru?
I. TESTÕR Legalább ezren vannak, erõs grûn munkaerõ. Egynek sincs papírja.
MOLINOFF Bármire kaphatók ezek a fickók, hisz illegûálisan tesszük partra õket. A nyelvet sem beszélik. Maguk nélkül elvesznének ebben a hatalmas országban. Ha áll az alku, ez egy kis ráadás. 
MORD és DODÓ(összesúgnak) Rendben.
DODÓ Na, erre inni kell!
MORD Jöjjön velünk, Molinoff! Koccintsunk egyet.

Molinoff, Mord, Dodó és a két testõr jobbra ki.
Bazil és Paszkál balról be. Kezükben dosszié. Bazil megigazítja a nyakkendõjét, Paszkál az órájára néz. Laferti jobbról be

LAFERTI Nos, Bazil úr, Paszkál úr, mit végeztek?
BAZIL és PASZKÁL(egyszerre) Bank úr csoportjában... 
Van itt néhány dolog...
LAFERTI Ha megkérhetném, hogy egyszerre csak egyikük beszéljen.
BAZIL és PASZKÁL(egyszerre) Bank úr...
Van itt...
LAFERTI Paszkál úr, kezdje ön talán.
PASZKÁL Csak néhány apróság. (Lapozza a dossziét) Itt van mindjárt az elsõ. Idõrendben mondom. Colt úr hatéves volt, midõn egy étterembõl szalvétát lopott. A pincér kész esküdni rá. Nyolcéves korában egyszer három pajtásával együtt tanítás után úgy megverte osztályfõnökét, hogy az az ágyat nyomta három hónapig. Kilenc sem volt, mikor...
LAFERTI A gyermekkort ugorjuk át.
PASZKÁL Igen. (Lapoz) Colt úr a kollégiumban rendszeresen sakozott egy ifjúval, aki késõbb szoros kapcsolatban állt a DDT-vel. Máskülönben az az ifjú vérmes pacifista lett.
LAFERTI Pacifista? Hm! S ez biztos?
PASZKÁL Igen. És ez még nem minden.
LAFERTI Jó, köszönöm. És a másik kettõ?
PASZKÁL Forszot többször látták pacifista kávéházak asztalánál. Bombardi szintén gyakran forgott ily körökben. Ezenkívül erõs szálak fûzik õt a déli alvilághoz.
LAFERTI Paszkál úr, kérem, hagyja itt a dossziéját. Át szeretném nézni még az éjszaka.
PASZKÁL Hogyne, tessék, Laferti úr. (Átadja a dossziét)
LAFERTI Köszönöm.
PASZKÁL Akkor hát...
LAFERTI Majd értesítem, mit kell tennie. Erre tessék. 

Paszkál jobbra ki

LAFERTI És ön, Bazil, mit tudott meg?
BAZIL Semmit, Laferti úr. Megáll a józan ész! Képzelje el, sem Bank, sem Multimer múltjában nem találtam semmi törvényellenest. Makulátlanok. Nehéz elhinni, mégis így van: semmi folt.
LAFERTI Az égvilágon semmi?
BAZIL Semmi olyan, ami önt érdekelheti.
LAFERTI Gondolkozzon! Bármily csekélység jól jöhet.
BAZIL Mindössze egy apróság...
LAFERTI Mondja már!
BAZIL Új szerelme, Marietta grófnõ - mitrópai. Ez minden információ. Hisz tudja, Banknak annyi nõje volt. Nem látok benne sok fantáziát.
LAFERTI Azt bízza rám. Kwongról mi hír?
BAZIL A fogság lassan megtöri. Már nem az, ki volt, már semmi tûz, már semmi lángolás. Egyszer még kapható lesz bármire.
LAFERTI Eh, nem ezt! A másikat! Az ál-Kwongról beszéljen!
BAZIL Róla már régóta semmit sem tudok. Egy ügynökünk se küld jelentést. Nem értem, hogy mi történhetett.
LAFERTI Ez mind érdekes. Köszönöm, Bazil. Majd önt is értesítem.

Laferti és Bazil jobbra ki.
Laferti két testõrrel balról be. Az órájára néz. Ada Kwong jobbról berohan. Ijedten kifelé tekint

LAFERTI Mi történt?! Hogy jutott eszedbe visszatérni? Erre nem kaptál parancsot! Megtiltottam, hogy az ügynökünkön kívül érintkezzél bárkivel. Tán elfeledted küldetésed?
ADA KWONG Nem, dehogy! De félek! (Megcsókolja Lafertit)
LAFERTI Mitõl vagy izgatott?
ADA KWONG Félek. Hát nem érted? A fél világon át követtek, Dél-Valentínától eddig. 
LAFERTI Miért rohantál? S miért kértél találkozót? Talán lebuktál? 
ADA KWONG Nem, ne tarts ilyesmitõl. Nagyon vigyáztam arra, hogy a mûködésem ne tûnjön fel senkinek. Nem tudják még biztosan, hogy kinek dolgozom, de mostanában mintha megneszelték volna.
LAFERTI Miért nem küldtél híreket? Az ügynök már régóta hiába vár.
ADA KWONG Minden léptemet figyelték kémeik, s nyomomban voltak mostanáig.
LAFERTI Máskor óvatos legyél.
ADA KWONG Leráztam õket.
LAFERTI Hol van?
ADA KWONG E két szivardobozban. Mikrofilmre vettem minden jelentésemet, ám szóban ki kell egészítenem. (átad két szivarosdobozt) Kwong nagyszabású akcióra készül. Naponta számos vendéget fogad; mind gyanús alak. Jöttek Észak-Valentínából, Mitrópából is, és esküdni mernék rá, hogy voltak köztük gengszterek.
LAFERTI E reformista Kwongról már mindent elhiszek.
ADA KWONG Reformista?
LAFERTI Menjél vissza! Meg kell tudnod, mire készül.
ADA KWONG Nem! Azt nem! Inkább a halál! A nagyvilág nem sejti még, hogy mi megy végbe ott. Szörnyûség! Borzalom! Már rágondolva reszketek!
LAFERTI Azt majd késõbb! (Ada Kwong hasát nézi, megfogja) Mondd! Nem vagy te terhes?
ADA KWONG Gyermeket várok. Tudom, hogy nem szabad, de mégis - boldog vagyok.
LAFERTI Boldog! Boldog! Csak nem szerettél Kwongba? Mit mondtál magadról?! És õ?!
ADA KWONG Nem, nem beszéltem, semirõl!
LAFERTI Egy kém sosem lehet szerelmes! Soha! Érted ezt a szót?! AZ Intelligens Szolgálatnak egyelõre nincsen ügyosztálya arra, hogy ellenségünk fattyát felnevelje, s állampénzen pelenkát vegyen! Egy ügynök hogy süllyedhet eddig?!
ADA KWONG De nõ vagyok! S már nem bírtam tovább! Oly gyengéd volt és kedves, ellenállhatatlan, nem tudtam volna nem szeretni. Ám Dél-Valentínába érve úgy megváltozott. Már a gépen furcsa volt viselkedése. Rideg lett, s kemény. Olykor erõszakos. Jó ideje már, hogy meg se csókol. Tudom, hogy elfogult vfagyok, s egy terhes nõ szava nem mindig mérvadó, de egyre inkább arra gondolok, hogy Kwong nem õ, s õ már nem Kwong, hanem valaki más.
LAFERTI Mit képzelsz, mondd?! Én foglak kibékíteni vele? Én szerezzem vissza férjedet? Hát ez kész bohózat! Hát honnan kapod fizetésedet? És miért kapod? A munkát kérem számon rajtad, s te szívügyekkel állsz elõ!
ADA KWONG Ez már több mint szívügy! Igen, ez nyilvánvaló! Egy ígéretét sem tartja be. Egészen mást csinál, mint amit korábban hirdetett. Félek, s kétségek gyötörnek. Ki az, kit férjemnek tudok? Mert ez már biztosan nem õ. 
LAFERTI Képzelõdsz!
ADA KWONG Az kizárt dolog!
LAFERTI És be tudnád ezt bizonyítani?
ADA KWONG Nem, nem tudom. Megérzés csupán.
LAFERTI Feltûnt rajtad kívül ez még bárkinek?
ADA KWONG Nem, nem hiszem, de épp ezért a nagyvilágnak meg kell tudnia...
LAFERTI Engem ez nem érdekel! Egy kérdésre válaszolj: Kwong az Államszövetség javára ténykedik, vagy sem? Dél-Valentínában biztoswítva látod-e országunk érdekét?
ADA KWONG Itt már nem ezek a kérdések forognak kockán, hanem egy ország, az egész emberiség...
LAFERTI Ezt majd késõbb megbeszéljük! Tehát? A válaszodra várok, de fontold meg jól.! 
ADA KWONG Nem, nem látom biztosítva.
LAFERTI (elõvesz egy szivart, meredten nézi, majd elteszi) Vissza semmiképpen sem, mehetsz?
ADA KWONG Nem! Így is szinte perceken múlt minden.
LAFERTI Akkor siess haza, és ki ne mozdulj! Otthon várja, amíg majd értesítelek. (Elindul jobbra kifelé)
ADA KWONG De hallgass meg, kérlek...

Laferti és két testõr jobbra ki. Ada Kwong az órájára néz. Jobbra-balra tekintget, rágyújt, majd retiküljébõl egy levelet vesz elõ. Beleolvas, borítékba zárja, és elteszi. Órájára néz, lassan elindul balra kifelé. I. huligán balról be, elállja az útját. Ada Kwong hátrál, majd elindul jobbra kifelé. II. huligán jobbról be. Ada Kwong a színpad közepéig hátrál.

ADA KWONG Kik maguk?! Mit akarnak tõlem?!
I. HULIGÁN Tudod te azt nagyon jól.
ADA KWONG Ki küldte magukat? (Csend) Kwong? Akkor... csak nem Laferti?!
I. és II. HULIGÁN (röhögnek)
ADA KWONG Semmi közöm magukhoz! Engedjenek!
II. HULIGÁN Nana, kicsikém! Hová ilyen sietõs?
ADA KWONG(Elõrántja revolverét) Félre az útból!
I. HULIGÁN Nézd csak! Milyen kis harcias!
II. HULIGÁN (kiveri Ada Kwong kezébõl a revolvert, ölelgetni kezdi) Te! Ezt fölcsinálta valaki! Kinek a fattyát hordod, szépségem?
ADA KWONG (pofon üti a II. huligánt, aki elengedi)
I. HULIGÁN Milyen jól áll neki!
II. HULIGÁN (ismét átöleli, fogdossa) Azér' még ugye velünk is el tudsz szórakozni kicsit?

Ada Kwong kitépi magát az ölelésbõl, és balra kirohan.I. huligán utánafut. Kintrõl dulakodás, lihegés hallatszik, Ada Kwong sikoltozik. II. huligán lassan lehajol, felveszi a revolvert, és balra ki. A hangok kintrõl folytatódnak. Ada Kwong nyöszörög, majd csend. I. és II. huligán balról be, lassú léptekkel jobbra ki. Közben megigazítják a nadrágjukat, és megfésülködnek. I. újságíró és az újságíró-gyakornoknõ jobbról be

I. ÚJSÁGÍRÓ(az órájára néz) Már rég itt kellene lennie, hiszen alaposan elkéstünk.
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Lehet, hogy nem is jön el? 
I. ÚJSÁGÍRÓ Ne fesd az ördögöt a falra, kislány! Fél órája sincs, hogy telefonált. Innen, a közelbõl beszélt.
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Akor talán meg sem várt minket.
I. ÚJSÁGÍRÓ Na, elég volt, ezeket hagyd most abba. Épp elég fontos lehet neki, amit közölni akar.
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Csak azt nem értem, hogy ha egyszer már leírta az egészet, akkor miért nem küldte el a szereksztõségbe? Miért akar személyesen is találkozni?
I. ÚJSÁGÍRÓ Jaj, kislány! És ha a posta sztrájkba kezd? Vagy elkallódik a levél? Vagy egy titkosügynök kezébe kerül?
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Egy szóval sem említette, mi az a szenzációs hír?
I. ÚJSÁGÍRÓ Nem, mert félt, hogy esetleg lehallgatják a telefont. De most már tényleg hagyd abba a kérdezõsködést! Inkább nézzünk körül. (Elindul jobbra kifelé)
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ(elindul balra) Juj! Odanézz! Valaki fekszik ott! Menj, nézd meg te!

I. újságíró balra kirohan

ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Na? Mi van vele? Részeg?
I. ÚJSÁGÍRÓ (kintrõl) Nem, kislány. Komolyabb dologról van szó. Gyere csak ide!

Újságíró-gyakornoknõ balra ki. Hangosan és hosszan sikít, majd visszahátrál a színpadra. I. újságíró balról be, egy zsebkendõvel fogja Ada Kwong retiküljét. Leteszi, letérdel

I. ÚJSÁGÍRÓ  Add ide a zsebkendõdet!

Újságíró-gyakornoknõ elõveszi a sebkendõjét, megtörli a szemét, majd átadja. I. újságíró a két zsebkendõvel kinyitja a retikültturkál benne, és kivesz egy borítékot. Feltépi, olvassa. Az újsáégíró-gyakornoknõ a válla fölött próbál belelesni. I. újságíróelteszi a levelet, az egyik zsebkendõvel megfogja, a másikkal letörli a retikült, és balra kiviszi

ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Csak nem halt meg?

I. ÚJSÁGÍRÓ(átnyújtja a zsebvkendõt) Tedd el! És gyere! Na, mire vársz? Szedd a lábad! Irány a szerkesztõség!

I. újságíró és újságíró-gyakornoknõ jobbra ki
Colt és Zaphie balról be

ZAPHIE Gondterheltnek látszol, édesem. Remélem, nincsen semmi baj.
COLT Nem kevés a gondom az üzlet körül.
ZAPHIE Ó, ti szörnyû férfiak, kiket csupán a tõzsde és az üzlet érdekel! No és a nõk! Te! Nem az bántja inkább buksidat, hogy otthon egy s mást megneszelt a hitvesed?
COLT De drágám! Hányszor kértelek, hogy ne hozd szóba õt!
ZAPHIE Jaj, megint milyen vagyok! Bocsáss meg! (Szipogni kezd)
COLT Jól van, drágám, semmi baj. Naaa... (Átöleli) Kérlek, ne sírj! Inkább mesélj a próbafelvételrõl.
ZAPHIE Ó, nagyszerûen sikerült! Képzeld, ott volt Bergmann úr és Antonyóni úr is. Gratuláltak, milyen szép vagyok, és meghívtak a stúdiójukba.
COLT Tudod, hogy kicsodák ezek? Meg lehet bízni bennük?
ZAPHIE Édesem, hát persze, hogy! Mindkettõ világhírû rendezõ!
COLT Na, csak vigyázz velük! Sosem tudhatod, a véletlen miféle fickókkal hoz össze. Lakásukra csábítottak? Remélem, nem mentél oda!
ZAPHIE Nem, nem! Ne aggódj!
COLT Máris elfeledted volna azt a szélhámost, ki nemrég híres rendezõnek adta ki magát?
ZAPHIE Dehogy! Még fel sem épültem az idegösszeroppanásból.
COLT Nem tûrhetem, hogy holmi ismeretlen jöttm,ent megerõszakoljon, mint a kockásinges rõthajú a múltkor! De csak kapjam el grabancát! Csak csípjem egyszer el! Esküszöm, hogy nem éli túl azt a percet!
ZAPHIE Ó, te hõs! Micsoda férfi vagy! Ugye megcvédesz engem, bárki bánt?
COLT (átöleli) Jaj annak, ki hozzád nyúl egy ujjal is! Most meg mi lelt? Mitõl búsultál el ilyen hirtelen? 
ZAPHIE Eszembe jutott...
COLT Mi?
ZAPHIE Semmi, semmi. Nem érdekes.
COLT Mégis, mondd el, kérlek!
ZAPHIE Mondom, nem fontos. Már nem az.
COLT Pedig ragaszkodom hozzá, hogy elmeséld. Mindet tudnom kell, mi téged érint. S hogyhogy nem fontos? Fontos az! Mondd csak el, mi nyomja lelked.
ZAPHIE Jól van, hát legyen. A táviratkihordó ébresztett fel ma reggel. Meghívást hozott a hollywoodi Gamma Studióba. Óriási filmszerepre szerzõdtetne Mandala, a híres rendezõ. Én játszanám az Ezerarcú Nõt az Elvarázsolt Õrületben.
COLT És ezért horgasztod buksidat? Édes Zaphie!
ZAPHIE Nem, dehogy, csak...
COLT Csak? Hadd hallom, mi bánt! Hisz mindig errõl álmodoztál!
ZAPHIE Mennék én boldogan, de nem lehet.
COLT Ugyan, miért nem? Mi tarthat vissza attól, hogy valóra váltsd az álmaid?
ZAPHIE Szinte szégyellem kimondani.
COLT Mondd csak bátran!
ZAPHIE Hát, tudod, ott száz és száz filmcsillag él, akik mind milliárdosok, de én... Ugyan, hogy mehetnék én oda, egy szál ruhában? No és az út költségei? A szálloda? De hagyjuk ezt. Nem megyek. Annák több idõt töltünk majd együtt.
COLT Nem, ezt nem engedhetem! Mikor kell ott megjelenned?
ZAPHIE Szerdán reggel kezdõdne a forgatás. De miért?
COLT Szerdán? Hisz akkor... (Átad egy köteg bankjegyet) Tessék! Ha elfogy, hívj csak fel, s én mindent biztosítok. A karriered nem szakadhat félbe pénz miatt!
ZAPHIE Nem, nem szabad, hogy elfogadjam. Nem tudnám elviselni! Furdalna a leliismeret, hogy énmiatam éhezik a két fiad.
COLT Szó sincs errõl! Ott azért még nem tartok.
ZAPHIE Épp ma mondtad azt, hogy nem kevés a gondod.
COLT Már nem sokáig! Maholnap nagy megrendeléseket kapok. Borzasztó lesz nélküled, de most mindennél fontosabb, hogy elmenj! Mással ne törõdj, én majd csak megleszek.
ZAPHIE Szegénykém, nem tudnálak itthagyni.
COLT Pedig menned kell! Akarom, hogy elfogadd, s a világ téged ünnepeljen.Szerelmem, azért ha ráérsz, olykor-olykaor hívj majd fel. Hiányozni fogsz.
ZAPHIE Te is nagyon. (Megcsókolják egymást)
COLT Édes Zaphie! Ez lesz az utolsó éjszakánk.

Colt és Zahie jobbra ki.
Laferti jobbról be, és menne balra kifelé. Titkár jobbról beszalad, kezében újság.

TITKÁR Laferti úr! Laferti úr! Olvasta már a reggeli lapokat?
LAFERTI Ne tartson fel ilyesmivel! Végezze a munkáját!
TITKÁR De uram! Ada Kwongot megölték!
LAFERTI Micsoda?
TITKÁR A sajtóban közzétették utolsó levelét.
LAFERTI Olvassa föl! Gyerünk, mire vár?! Mindjárt itt az elnök!
TITKÁR (olvassa) "Mára virradóra a külvárosban holtan találták Ada Kwongot, Dél-Valentína államfõjének feleségét, aki titokzatos körülmények között érkezett hazánkba..."
LAFERTI Ezt hagyja! A levelet!
TITKÁR (olvassa) "Kötelességemnek érzem, hogy elmondjam a világnak, ami hazámban, Dél-Valentínában az elmúlt idõkben végbement, s ami jelenleg is történik! Figyelmeztetnem kell mindenkit, aki felelõsséget érez az emberiség jövõje iránt! Teszem ezt azzal együtt, hogy jól tudom, a szégyenletes eseményekért a férjem, Montán Kwong a felelõs. Választási ígéreteivel homlokegyenest ellenkezõ politikát folytat! A világnak mindent meg kell tudnia! Kwong, akit már nem tekintek a férjemnek többé, betiltott mindent és mindenkit..."
LAFERTI (félre) Vajon hogyan került a sajtó birtokába?
TITKÁR (olvassa) "Lábbal tiporja a jogrendet! Jog! Ugyan! Bevezette a rémuralmat, az abszolút diktatúrát. Falvakat, városokat irtott ki magánhadserege, megöletten összes politikai ellenfelét és szövetségesét. MIndezek után pedig kihirdette az állapotot!"
LAFERTI Van még valami?
TITKÁR Megvan, ez az! (olvassa) "Véleményem szerint háborúra készül. Hatalmas mennyiségben halmozza fel az simeretlen forrásból származó hagyományos tömegpusztító fegyvereket."
LAFERTI (félre) Honnan szerzett ré pénzt?
TITKÁR (olvassa) "A fentiek csak közvetett bizonyítékot szolgáltatnak arra, ami immáron meggyõzõdésemmé vált, hogy a dél-valentín diktátor nem Kwong, hanem valaki, aki annak adja ki magát."
LAFERTI Melyik újság ez?! Mindegy! Nem akarom többé látni ezt az újságot! A cikkírót ki kell készíteni, és a lappal együtt rágalmazási perbe fogni! A külügyminiszter nyilatkozatban cáfoljon meg mindent! Pénz nem számít. Ez az újság többé nem jelenhet meg. Ezért személyesen ön felel. Megértette?
TITKÁR Meg, uram. De, ha Kwong megerõsíti a híreket?
LAFERTI Ezt nem meri megtenni. Nem fog reagálni rá. Õ is fél. Menjen, intézkedjék!
TITKÁR Máris, uram.

Laferti balra, a titkár jobbra ki.
Két testõr sportos nyári öltönyben jobbról be. Ide-oda tekintgetve balra lassan kisétálnak. Laferti jobbról hátul be. Megáll a baloldalon, fejét ingatja, mintha egy teniszmérkõzést kísérne figyelemmel. Balról a lábáhioz gurul egy teniszlabda. Carola fehér teniszruhában, kezében teniszütõvel balról be.

CAROLA (halkan) Laferti, drágám, te itt?
LAFERTI (halkan) S te? Hogy kerülsz ide?
CAROLA Nem látod? Teniszezem. Megyek is, utolsó game, és meccslabdám van.

Carola és Laferti egyszerre hajolnak le a labdáért, miközben Carola lopva megcsókolja, és a labdával balra ki. Laferti egy ideig még nézi a teniszpartit. AZ Államszövetség elnöke és Carola teniszruhában, Marietta tréningruhában balról be, mindhármuknál teniszütõ

ELNÖK Nahát, Carola! Maga épp olyan jól játszik, mint az apja. (Kezet fog Carolával)
CAROLA Köszönöm, elnök úr.
ELNÖK Á, Laferti! Hogy van? Bemutatom a hölgyeknek. Laferti úr, a titkárom. Carola, Bank úr lánya, õ pedig Marietta grófnõ.
LAFERTI Hölgyeim!
MARIETTA Nagyon örülök!
CAROLA Laferti? Az elnökünk titkára? Épp ilyennek képzeltem el. Jóképû, ambíciózus, még nyaralni sem hagyja elnökét.
ELNÖK Túl szigorúan ítéli meg õt. Biztosan fontos államügyek miatt zaklat.
MARIETTA Ennyire fontosak azok az államizék?
LAFERTI Igen, grófnõ, méghozzá halaszthatatlanok.
MARIETTA Te, mind gondolsz, Carola, a szettünk az...
CAROLA De bizony! Az is halaszthatatlan! Három egy a javamra és te fogsz adogatni.
MARIETTA Akkor fussunk!

Carola és Marietta balra futva k

ELNÖK Mit szól, Laferti? Ugye csinos  lánya van Bank barátomnak?
LAFERTI Elnök úr, tudja, én csak...
ELNÖK Igen, tudom, maga csak a munkájának él. Mondja, miért nem lazít? Miért nem szórakozik néha? Mikor vett ki szabadságot legutóbb?

Dormio jobbról be

DORMIO Elnök úr! Elnök úr!

Két testõr balról be. Elkapják Dormiót, és jobbra kiviszik. Közben Dormio kiáltozik

DORMIO Az elnökkel kell beszélnem! Értsék meg! Figyelmeztetnem kell!
LAFERTI Négy éve annak, elnök úr. Akkor megtehettem, de most számos tényezõ gátolja ezt. Rögtön a tárgyra térek. Az Intelligens Szolgálat és a Központi Hivatal igazgatója jelentett nekem. 
ELNÖK Mirõl?
LAFERTI Hogy Bombardi, Colt és Forsz pacifista!
ELNÖK Pacifista?! Hogyhogy? Nahát, ez hallatlan! Pacifista képviselõk az államszövetségi parlamentben? Mondja, biztos ez?
LAFERTI Több magánlevéllel, s egy egész sor lehallgatott beszélgetéssel tudjuk bizonyítani. Ezenfelül húsz tanú hajlandó errõl eskü alatt vallani.
ELNÖK Mennyi idõbe telt, míg erre fény derült?
LAFERTI Egy hétbe sem. Fantasztikus. Rekordidõ.
ELNÖK Félelmetes! S ki tudnának deríteni bárkirõl hasonlót? 
LAFERTI Hogyne, elnök úr, akárkirõl.
ELNÖK Akár rólam is?
LAFERTI Ön-rõõõl? Engedelmével elnök úr...
ELNÖK Elképzelhetõnek tartja-e, hogy adott esetben elnökükrõl is be tudnák bizonyítani? Hogy én, az Államszövetség elnöke, pacifista összeesküvõ vagyok? Kérem, nyíltan válaszoljon!
LAFERTI Eszükbe sem jutna, elnök úr.
ELNÖK S ha mégis?
LAFERTI Hát, éppenséggel elképzelhetõ, de...
ELNÖK Félelmetes! És mit tudtak meg Bankról s Multimerrõl?
LAFERTI Semmit, uram.
ELNÖK Semmit? Végre jó hírt hallhatok!
LAFERTI Nem vennék rá mérget elnök úr. Hisz ez könnyen azt jelentheti, hogy Bank a szolgálattal együttmûködik.
ELNÖK Ez csak gyanú, vagy tudja is?
LAFERTI Csak gyanítom. Még nem volt módomban utánanézni. Tudja, elnök úr, szenzációs teljesítményekre képes mindkét szervezet. Megszereznek bármely információt - azonban róluk! Nem lehet! Ehhez több emberre volna szükség.
ELNÖK Bizony, jó Laferti! Óriási már ezek hatalma. Ez veszélyes ránk! Mi lesz, ha tõlünk elszakadnak, s önálló akciókba kezdenek? Félresöprik majd, ki nem tetszik nekik. Szörnyû! Az ember nem bízhat meg senkiben. Világunk roppant dzsungelében hemzsegnek a kémek és az ügynökök, tõlük immár lépni sem lehet.

Két testõr jobbról be. Ide-oda tekintgetve balra lassan kisétálnak

ELNÖK Áttekinthetetlen, ki kinek az ügynöke. Rendet kéne tenni már, s szétvágni e folyondárokat. Igen, de hogy? - Vajon miféle híreket szerez Paszkál s Bazil? S mit adnak õk tovább nekünk? Hogy megtudhassuk ezt, tán figyeltetni kellene a két szolgálatot. De nemcsak õket! Hisz bárki elferdítheti a tényeket, újságírók, ellenzékiek, üzletemberek, képviselõk... Hogy az igazságról tudomást szerezzünk, kellene egy erkölcsileg tiszta szervezet, melyet nem fertõzött meg a pénz s a bûn, mely teljesen megbízható, s javunkra ténykedik. Elvégre is a választók belém helyezték bizalmukat, s nem Paszkálba vagy Bazilba - akiknek, úgy gondolom, mérsékelni kellene hatáskörét.
LAFERTI Mindez így van. De elnök úr! Szabad legyen közbevetnem, kevés az oly nemes és tiszta lelkû férfiú, mint ön. Ezért én tartok attól, ezt a lépést teljességgel félreértenék. Nyíltan lépni ellenük nem volna célszerû, mert oly romlottak már. Ám én ismerem a gyenge pontjukat. Elbocsátjuk néhány fontos poszton álló emberük, s jó ürüggyel megnyirbáljuk költségvetésüket. E szer észrevétlenül, de gyorsan hat! Majd a parlamentnek arról számolunk be, hogy ez csak módosítás, kis átszervezés volt, s ettõl lesz hatékonyabb a hírszerzõi munka. Szintúgy elhitetjük azt, hogy pusztán formális a költségcsökkenés. Persze, azért figyeltetjük mind, ki szemben áll velünk, így az alvilágot is. Ki olyat cselekszik, listára tesszük. A cél szerintem így elérhetõ.
ELNÖK Tegye, amit jónak lát. A pacifista banditákkal szemben mit tanácsol? Tájékoztassuk a sajtót? Indítsunk eljárást?
LAFERTI Ne, még ne! Majd a parlamenti ülésszak után, de jó lenne még a csúcstalálkozó elõtt. Ami ez utóbbit illeti, gondos elõklészítést kíván. Úgy vélem, elnök úr, a mozgó hadsereg létszámát újra meg kell ötszöröznünk, s elindítanunk a szóban forgó térséghek felé.
ELNÖK Jól van, intézze el. Kwongról mi hír? 
LAFERTI Aligha hátba nem támadott minket. Termékeinkre védõvámot vetett ki, miközben Mitrópának bõkezûen osztogatja kedvezményeit. Mostanában államunkra nézve károsabban ténykedik, mint azt megítélésem szerint Kwong tenné, ki most már másképpen beszél.
ELNÖK Ha jól emlékszem, ön találta ki, hogy Dél-Valentínába küldjük. Azt állította, hogy megbízható az embere.
LAFERTI Igen, ez igaz. De nem láthattam elõre.
ELNÖK Utólag azonban látja. Hibáját hozza helyre gyorsan. Elviselhetetlen ez a hõség. Megyek, úszom egyet. Nem tart velem? 
LAFERTI Sajnos nem lehet. A fõvárosba kell sietnem. 
ELNÖK Legalább kísérjen el.

Az Államszövetség elnöke és Laferti jobbra kifelé mennek, amikor Bank jobbról be

ELNÖK Bank úr! De jó, hogy jön!
BANK Elnök úr, Marietta grófnõ merre van?
ELNÖK Carolával teniszezik.Gratulálok a lányához. Bank kisasszony nemcsak rendkívül csinos, de kiváló játékos is.
BANK A lá-nyooom? Még ilyet! Hisz sosem tudott teniszezni!
ELNÖK Ne szerénykedjék, kedves Bank. Védhetetlen ászokat tud ütni. De hagyja õket most. Jöjjön inkább úszni!
BANK Menjen csak elõre, elnök úr. Mindjárt jövök.

Az Államszövetség elnöke és Laferti jobbra, Bank balra ki. Hop Pardone, Al Padrone és két testõr balról be

HOP PARDONE Ne legyen Hop Pardone a nevem, ha nem átvágás az egész. 
AL PADRONE De fõnök...
HOP PARDONE Te minden szarnak bedõlsz. És ha a nyakunkra hozza a zsarukat?
AL PADRONE Tuti üzlet! Nem akar lebuktatni, erre mérget vehetsz. Legfeljebb akkor van gáz, ha a kopók rászálltak, és követik.
HOP PARDONE Akárhogy is, ha zsarut látok, legelõször téged nyírlak ki.
AL PADRONE Hop, már jön is. És egyedül! Tudtam, hogy nem lehet csapda.

Molinoff jobbról be

MOLINOFF Uraim!
HOP PARDONE Mi az áru?
MOLINOFF Eufória.
HOP PARDONE Mennyi?
MOLINOFF Ötvenezer tonna.
HOP PARDONE Mennyiért?
MOLINOFF Fegyverben fizethetnek.
HOP PARDONE Maga állami vagy illegális? Persze, mindegy. És mi kell? 
MOLINOFF (elõvesz egy papírt, olvassa) Kétszáz darab P500-as bomba, ezer darab ellenbomba-elhárító ellenrendszer, nyolcszázötven perix az összes tartozékkal együtt, három darab lõtáveltérítõ és néhány cikkanórakéta. Ez utóbbiakat szeretnénk kipróbálni, s ha beválik, rendelünk még belõle.
HOP PARDONE Csak ennyi? Ezt raktárról uis szállítani tudjuk. 
MOLINOFF És lenne egy rázósabb ügy is. Szeretnénk megkaparintani a molinói támaszpont blézernyõjének automatikáját.
HOP PARDONE Semmi gond. Hatvanezer tonna eufória, és minden meglesz.
MOLINOFF Ötvenezret mondtam.
HOP OPARDONE Hatvanezer.
MOLINOFF Ötvenezer.
HOP PARDONE Hatvan.
MOLINOFF Ötvenhét.
HOP PARDONE Hatvan.
MOLINOFF Ötvennyolc.
HOP PARDONE Hatvanezer.
MOLINOFF Hatvanezer.
HOP PARDONE Rendben.
MOLINOFF Áll az alku.
HOP PARDONE Három héten belül útnak indítjuk. Sokáig tart a csomagolás.
MOLINOFF Az áru átvételének körülményeirõl és az egyéb részletekrõl egy héten belül értesítem Al Padrone urat. Addig is minden jót.
HOP PARDONE és AL PADRONE Viszlát, Molinoff!

Molinoff jobbra ki

HOP PARDONE (dörzsöli a kezét) Dõlni fog a pénz!
AL PADRONE Te, fõnök! Egyet nem értek! Te tudod, mi az a P500-as?
HOP PARDONE Hogy tudom-e? Hát az a pacifista bomba!
AL PADRONE Az meg mi a fene? Azt se tudom, eszik, vagy isszák.
HOP PARDONE Egyik sem. Ledobják. Abban a pillanatban minden és mindenki épségben marad...
AL PADRONE És ez a Kwong ilyen bóvlit megvesz?
HOP PARDONE ... kivéve a pacifistákat! Azokat szétmarják a sugarak, akárhová bújnak.
AL PADRONE Mindent visszavonok, fõnök! Brrr! De honnan tudjuk leakasztani?
HOP PARDONE Ismerek egy-két fickót az iparban.
AL PADRONE Ugyan már! Majd pont Hop Pardonénak adják el a P500-asaikat!
HOP PARDONE Pont nekem! Legálisan egy koltot sem vihetnek ki az országból. Nem olvasol újságot?

Hop Pardone és Al Padrone balra ki.
Bazil és Paszkál balról be

BAZIL Bár egymás õsi ellenségei és hûséges vetélytársai vagyunk, most mégis azt tanácsolom, hogy tegyük félre ellentéteinket, s kössünk békét.
PASZKÁL Kedves Bazil! Azt gondolja, hogy ilyen egyszerûen kelepcébe csalhat? Gyanús, felettébb gyanús!
BAZIL Nincs min nevetnie. Válságos a helyzetünk.
PASZKÁL Helyzetünk?
BAZIL Igen. Nem véletlenül használom ezt a szót. Mostanában önökkel is hajszálra az történik, mint velünk. Mindketten veszélyben vagyunk.
PASZKÁL Elárulná, mire céloz?
BAZIL Ugyan, kedves PAszkál, ne adja már az ostobát! Éppen most, mikor a kockázat egyre nõ, ha össze nem fogunk! Ha elvetné a közös akciót, külön-külön esetleg kereszteznénk egymás számításait. Érdekünk még sosem vágott egybe ennyire.
PASZKÁL Nem értem. Miféle akciókat emleget?
BAZIL Éppen ön ne tudná? Valóban, ne vette volna észre, hogy sorra tûnnek el a legfontosabb munkatársai? Valóban nem figyelte volna meg, hogy milyen gyorsan züllenek a legkiválóbb ügyosztályai? Döcög már a gépezet, teljes már a csõd, a zûrzavar. Véletlenrõl nem lehet szó. Nem hiszem, hogy titkárát okolja reggelente, mert a titkos küldeményeket felbontva adja önnek át. S a pénzügy nem jelezte még talán, hogy máris túllépték az éves tervben megszabott határt? Nem furcsállja ezt? 
PASZKÁL Ez mind, mind igaz, de tán éppen ön, ki...
BAZIL Én?! Ugyan! Hát a beépített kémei? Restek voltak, s nem jelentették, hogy nálunk ugyanez a helyzet? Önöknél már ennyire döcög a gépezet? Én már védekezni kezdtem. Szolgálatomba beépült egy újabb szervezet, és minden osztály mellett ál-ügyosztály mûködik. Így egyre másra gyártatom a hamis jelentéseket.
PASZKÁL Az Intelligens Szolgálat nem, a Központi Hivatal nem, akkor ön szerint...
BAZIL Pontosan. Ellenügynökséget hozott létre. Ha hagyjuk, hogy erõre kapjon, az gyors halál nekünk. 
PASZKÁL Kedves Bazil, látom ezt is tudja. Nos, cselekednünk kell.
BAZIL Nincs más megoldás: összehangolt közös akciók.
PASZKÁL Van elképzelése? 
BAZIL A sikert be kell biztosítani...
PASZKÁL ... mert a kudarc most végzetes lehet.
BAZIL Ám sietnünk is kell.
PASZKÁL Ezért beépülésre már nincs idõ.
BAZIL Azokra gondolok, akik amúgy is az elnök háza táján végzik dolgukat.
PASZKÁL Persze, több szálon kell elindítanunk az akciókat.
BAZIL Egymástól függetlenül.
PASZKÁL Az elnök imád társaságban úszni.
BAZIL Nem túl nehéz egy kevéske port a vízbe szórni.
PASZKÁL Kedvence a languszta.
BAZIL Egy szakácsa nekem dolgozik.
PASZKÁL Kétnaponként teniszezni jár.
BAZIL Hányszor fordult már elõ, hogy egy-egy labda véletlenül felrobbant.
PASZKÁL És mit szólna egy...

Bazil és Paszkál jobbra ki.
Kwong szakadt ruhában jobbról be. Föl-alá járkál, majd leül, fejét az ölébe hajtja

I. ÜGYNÖK (balra kintrõl) Állj föl! Senk sem mondta, hogy leülhetsz!
KWONG (ijedten föláll, járkál tovább)
II. ÜGYNÖK (jobbra kintrõl) Ugyan, hagyd! Miért ne ülhetne le!
I. ÜGYNÖK (balra, kintrõl) Na jó, egye fene! Leülhetsz. Hé! Most meg miért nem mozdulsz? Azt mondtam, leülni!
KWONG (bátortalanul leül, kifelé pislog)

Balra vécélehúzás hallatszik. II. ügynök jobbról be, kezében alumínium lábas

II. ÜGYNÖK Tessék, az ebéded. (Átadja a lábast)
KWONG Köszönöm. (Eszik) Egész jó. A dél-valentín börtönkoszt annak idején sokkal silányabb volt.

I. ügynök balról be

I. ÜGYNÖK Ne dícsérd! Most egyél! Jó erõben kell lenned. Ki tudja, mi a céljuk még veled!
KWONG De hát kiknek? Kik a maguk megbízói? És miért tartanak fogva?
I. ÜGYNÖK(A földre ül, egy kavicsot vesz ki a cipõjébõl, közben káromkodik)
II. ÜGYNÖK Meg aztán úgyis hiába faggatsz minket. Nekünk csak az a dolgunk, hogy vigyázzunk rád.
KWONG De meddig? És miért? Miért kell engem fogva tartani? Miért? Miért? Elviselhetetlen ez a rabság. A börtönben, majd a számûzetés évei alatt az eszméim erõt tudtak adni. De most! Néha úgy hiszem, már-már azok is meginognak. Semmi bizonyosság. Mi lehet a feleségemmel? Vajon él-e még? S a fiam? Megtalálták-e õt? Kérem, mondják meg, mi lesz velem!
II. ÜGYNÖK Hát az sok mindentõl függ. (Elveszi Kwongtól a lábast, és jobbra kifelé indul)
I. ÜGYNÖK Csak tõlünk nem.

III. és IV. ügynök jobbról, illetve balról, gázálarcban, fegyverrel a kezükben berohannak. Sprayvel az I. és II. ügynök arcába fújnak, akik abban a pillanatban megmerevednek - ez I. ügynök a földön ülve, a II. ügynök két lépés között, kezében a lábassal. V. ügynök jobbról be

III. ÜGYNÖK Kwong úr! Jöjjön gyorsan!
KWONG Kik maguk? És mit csinálnak?
IV. ÜGYNÖK Jöjjön már! Erre most nincs idõ!
KWONG De hát mi lett velük?
V. ÜGYNÖK Semmi bajuk! Ez csak idegbénító spray, pár percig nyugton maradnak. Ne törõdjön most ezzel!
KWONG Mit akarnak tõlem?
III. ÜGYNÖK Háláját majd leróhatja az Intelligens Szolgálat igazgatójánál! legelõször éppen hozzá kell vinnünk magát! Ám engedje meg, hogy bekössem a szemét, mert az út titkos, amelyen megyünk.

V. ügynök beköti Kwong szemét és jobbra kikíséri

III. ÜGYNÖK  Add ide az arzénes sprayt, mert az enyémbõl kifogyot! Hátha kevés volt a dózis! Nem szeretném, ha felélednének. Lebuktatnák az egész szolgálatot.
IV. ÜGYNÖK(átadja a palackot) Te mit gondolsz, Kwong elhitte a mesét?
III. ÜGYNÖK (a megdermedt alakokra fúj a spryvel) Szerintem biztos. De most már siessünk! 
IV. ÜGYNÖK (a hullák zsebébõl kiveszi az igazolványokat, lapozza) Különleges ügyosztály, Intelligens Szolgálat... Sajnálom õket, hálátlan szerepük volt. Te! Nyomd az állónak a kezébe a palackot, úgy egészen hihetõ lesz. Vigyük oda õket!

III. és IV. ügynök balra kiviszi a teljesen merev, szoborszerû hullákat, majd visszajönnek

IV. ÜGYNÖK Szerintem senki sem hinné, hogy nem egymást ölték meg.
III. ÜGYNÖK Igen, hibátlannak látszik. De most már tûnés!
IV. ÜGYNÖK Visz'lát, kollégák.

III. és IV. ügynök jobbra ki.
Az Államszövetség elnöke, Marsall tábornok, Colt, R. Forsz, Bombardi és Laferti balról be. Marsall sántít, kezében bot

ELNÖK Nos, számíthatok rá, hogy támogatni fognak? Megszavazzák majd az új fegyverprogramokhoz költségvetésünk ötszörösre növelését?
MARSALL Hogyne, elnök úr!
COLT Sõt, mi tízszer annyi pénzt javaslunk!
LAFERTI Az szerintem túlzás volna. a Bank-csoport biztos nem szavazza meg. Ám a terünk teljesen reális.

Bank és Multimer balról be

BANK Laferti úr!
LAFERTI (hozzálép)
BANK Rengeteg idõmet elrabolták tárgyalásaink az észak-valentín hitelkérelemmel kapcsolatban, s a parlamentnek szóló elõterjesztéseket épp, hogy átfutottam. Igaz, hogy elnökünk hatalmas összegû segélyt kíván a szövetséges országoknak nyújtani?
LAFERTI Igaz. Rendkívüli háborús és gazdaságigyorssegélyt adunk, mely értékben mintegy hatszázbilliárd. De küldünk egy-két milliót az éhezõ világnak is.
ELNÖK Laferti, egy pillanatra!
LAFERTI Megbocsássanak!

Az Államszövetség elnöke, Marsall tábornok és Laferti kissé elõrelép

ELNÖK Mitrópa elnöke azt jelezte, nem vesz részt a csúcstalálkozón, s alelnökét küldi el. Ön szerint ez mit jelent?
LAFERTI Megítélésem szerint eszében sincs semmiféle tárgyalásos rendezés.
MARSALL Elnök úr! Cselekednünk kell!
ELNÖK Laferti! Remélem, ezek után tudja, mit kell tennie.
LAFERTI Hogyne, elnök úr.
ELNÖK (Bankhoz és Multimerhez lép)
LAFERTI (kissé halkabban) Marsall úr! Egy órája sincs, hogy megbíztam Bazilt, hogy szervezzen merényletet a mitrópai elnök ellen. Rendkívül kényes ügy. Ha kudarcot vall a terv, az háborút jelent. Ám ha végbevisszük is, de fény derülne arra, hogy halálát összeesküvés okozta, sõt mi több, a gyilkos tõlünk kapta fegyverét, az szintúgy háborút jelent.
MARSALL Elképzelése teljesíthetetlen...
LAFERTI Teljesíthetetlen?! Ezt a szót nem ismerem! Meg kell halnia, de senki sem foghat gyanút.
MARSALL De hát hogyan?
LAFERTI Marsall úr! Ön háborús tapasztalatban gazdag ember. Siessen Bazilhoz. Minthogy célunk különleges, ezért a terv is az. Már minden készen áll, egy-két technikai részletet kivéve. Ezt önnek kell kidolgoznia. Engedelmességgel tartozik Bazilnak.
MARSALL Máris megyek, Laferti úr.

Marsall tábornok balra, Laferti jobbra ki

MULTIMER És miért csökkenti az Intelligens Szolgálat és a Központi Hivatal költségvetését? És ez az Általános Tanácsadó Iroda miféle szervezet?
ELNÖK Szóba sem került, hogy csökkentsük a támogatás összegét. Csupán a belsõ munkamegosztást fokozzuk. Javítjuk így a hatásfokot, és tehermentesítjük ezt a két nagy intézményt.
R. FORSZ Elnök úr! Az elõterjesztésbõl nem derül ki, hogy miként kívánja rendbehozni gazdasági életünk. A hadiipar vajon kap-e új megrendelést, hisz a termelés jelenleg ötvenszázalékos szinten áll.
BANK De kedves Forsz! AZ elnök úrnak bizonyára számos egyéb dolga van...
ELNÖK Hagyja csak, semmi baj. Nos, önöknek nincs miért aggódniuk. Másutt sokkal rosszabb már a helyzet. Tehát az természetes, hogy drasztikusnak kell most lennem. Csak így lehet!
COLT De urak! Fáradjunk a terembe, kezdõdik az ülésszak.
BANK (Multimerhez) A költségvetés vitája, úgy hiszem, nagyon heves lesz.

Az Államszövetség elnöke, Bank, Colt, Multimer, R. Forsz és Bombardi jobbra hátul ki. Bombardi jobbról hátul be. Óvatosan körülkémlel, majd átmegy a bal oldalra

BOMBARDI (halkan) Grófnõ! Grófnõ! Grófnõ!

Marietta balról be

MARIETTA Ó, kedves Bombardi! Hát mégiscsak kiszökött? MIre mennek honapáink maga nélkül odabenn? 
BOMBARDI De hiszen hivatni méltóztatott, drága grófnõ!
MARIETTA Ah, hát persze! Már ahol áll, nem tudja a fejem. Adok tipp magának üzleti, ha nem feledkez rólam el. Mennyit érek én magának?
BOMBARDI Az attól függ, a kedves tippje mennyit ér.
MARIETTA Ha mondom azt: boxit, tán-tán érdekli-e?
BOMBARDI Boxit?
MARIETTA Igen, igen, rengeteg. Kedves Bombardi, magának kell?
BOMBARDI Hogy kell-e? Drága Marietta grófnõ, mondja, hol találom, s máris ott vagyok!
MARIETTA Nana! Elõbb mondja meg, hogy mit kapok cserét!
BOMBARDI Hát, részesedne mondjuk tíz százalékig.
MARIETTA Ennyit én gondolni sem merek.
BOMBARDI Akkor talán tizen ... ööö ...
MARIETTA Húzsat mondott? Örömömben máris megsúgom magának! Szép szerencseszám a húsz.
BOMBARDI Legyen öné a húsz százalék. Tehát?
MARIETTA Észak-Valentínában földbe fúrtak mély kutat.
BOMBARDI És? És?
MARIETTA Nem találtak víz.
BOMBARDI Hogyhogy?
MARIETTA Túl sok volt a boxit, nem hagyta víz, hogy jönni föl.
BOMBARDI De hol, grófnõ, de hol?
MARIETTA Barna fennsík! Föld alatti boxit megy tovább egészen Dél-Valentínába is.Bombardi kedves, mlég ma vesz nagy földdarab a Barna Fennsík, mert különben fuccs a pénzünk. Maga fizet érte fegyver, jobban kell, mint pénz nekik.
BOMBARDI Grófnõ, olyan kastélyt éppíttethet, amilyet akar!
MARIETTA Kastély? Kell a csuda! Én mondom, szedni lába gyorsan. (Csókra nyújtja a kezét)
BOMBARDI Kezét csókolom, grófnõ. (Kezet csókol)

Marietta balra ki

BOMBARDI Bomba üzletet kötök! Kijátszom végre õket, kik morzsákat dobtak csupán nekem! Colték ügyét nem forszírozom tovább.

Bombardi balra ki. Bank jobbról hátul be

BANK Azt a mindenit! Nekem nem is szólt a bestia! Na, megállj! Ezért most csúnyán megfizetsz.Megvan! Már tudom! A híres jósnõhöz viszem, s az majd jól ráijeszt. De micsoda orrom van nekem! Jól sejtettem, hogy Bombardi rosszban sántikál.

Hermia balra hátul be. Jobbra-balra nézeget, kezében notesz és toll

BANK Az üzletet pedig azért is én kötöm meg. Különben is, most gazdagabb vagyok, mint bármikor, s azt teszem, mi tetszik. Mire e bumfordi Bombardi észbe kap, a boxit már sehol.
HERMIA Uram, bocsásson meg, nem tudja...
BANK (megfordul) Nicsak, Zaphie kisasszony!
HERMIA (leveszi a szemüvegét, zavartan) Üdvözlöm, kedves Bank!
BANK Hogyhogy itt? Hát nincsen Hollywoodban?
HERMIA M-most a fõvárosban forgatunk néhány napig. Egy híres újságírónõt kell játszanom. (felteszi a szemüvegét)
BANK És ezért e maskara?
HERMIA A filmben ez lesz majd a jelmezem, s a parlament a színhely. Éppen terepszemlét jöttem tartani, és ellesni az újságírók egy-két gesztusát.
BANK Remélem, nem felejt el meghívni a díszbemutatóra! De megbocsásson, vissza kell most mennem az ülésterembe.
HERMIA Viszontlátásra, képviselõ úr!
BANK Viszontlátásra, Zaphie kisasszony!

Bank jobbra hátul ki. Dormio jobbról elõl be, kezében akták. Hermia elõtt menne át a színen, de Hermia hirtelen megfordulva elindul jobbra kifelé. Nekimegy Dormiónak, és mindent kiejtenek a kezükbõl. A földön papírlapok, Hermia retikülje, amelybõl tárgyak szóródtak ki, így egy szivar is

DORMIO Ó, bocsásson meg!
HERMIA Ne haragudjon, kérem, én voltam hibás!
DORMIO Ugyan, hisz én tehettem róla!
HERMIA (lehajol a papírokért) 
DORMI Hagyja csak, mejd felszedem! (Mindketten szedegetik a papírokat, az egyikért egyszerre nyúlnak. Lassan felállnak, mindketten fogják a papírt) Ó, milyen gyönyörû... úgy értem, gyönyörû napunk van...
HERMIA Igen, csodálatos. Ön is rajong az õszi záporért? 
DORMIO Az imént azt akartam mondani, vagyis...
HERMIA Vagyis?
DORMIO Nem volt bátorságom hozzá, hogy kimondjam...
HERMIA S most már van?
DORMIO Nem, úgy érzem nincs..
HERMIA Akkor nem is mondja ki?
DORMIO Félek, remegne hangom.
HERMIA Akkor ne szóljon. - A kezem... a kezem úgy remeg.
DORMIO(megfogja Hermia kezét) A hangját, a hangját öröktõl fogva ismerem.

Hosszan egymás szemébe néznek, megcsókolják egymást

HERMIA (zavartan) Segítene?
DORMIO Ó, igen, hogyne! (Szedegetik a papírokat)
HERMIA Ön itt dolgozik a parlamentben?
DORMIO Néhány napja csak. Afféle írnoki munkakör. De végre dolgozom. A kisasszony - újságíró? 
HERMIA Igen. A nevem Hermia.
DORMIO Hermia... Az enyém Dormio. Tessék a notesze. (Felveszi a szivart) Ön dohányzik, Hermia?
HERMIA (zavartan kitépi Dormio kezébõl) Nem! Nem! Dehogy! Megboldogult apámé volt, Kwong elnöktõl kapta egyszer. Mióta meghalt, mindig magamnál hordom. Emlékét õrzöm így.
DORMIO Nagyon szerethette az édesapját.
HERMIA Igen, számomra halála óta megállt az idõ.
DORMIO De hisz ön oly fiatal, s gyönyörû! Ne temesse el magát az emlékeiben! 
HERMIA Úgy éreztem, ezzel tartozom neki.
DORMIO Hermia! Énnekem nem volt apám, de jól tudom, az édesapja önben él tovább, s azzal tartozik neki, hogy önnön boldogságát megkeresse.
HERMIA Kedves Dormio. Ön úgy beszél, akár egy tiszta lelkû gyermek. Érzem, én is megtisztulok. 
Biztos, Hermia, Biztos! Szakadj el a múlttól, ne dobd el az életet!
HERMIA Erõs vagy nagyon, és belém is erõt öntesz. Úgy teszek, ahogy tanácsolod. Máris kezdek újjászületni. Te rá szoktál gyújtani?
DORMIO Ó, csak olykor, társaságban, hogy levessem gátlásaim.
HERMIA Akkor kérlek, vedd e szivart, neked ajándékozom. Egy kicsit talán bosszúból is... (Mosolyog)
DORMIO Hogy érted ezt?
HERMIA Hogy emlékeztessen rám. (Átadja a szivart) S, ha egyszer rágyújtasz erre, meglásd, felszabadít; füstjében, mint afféle káprázatban örömmel látod majd a szépet szépnek, és a szebbet még szebbnek.
DORMIO Ennél szebbet nem kívánok látni. (Megcsókolják egymást) Nem feledlek el soha.

Hermia jobbra elöl ki. Dormio elindul balra kifelé, Raskolnhikow balról be

RASKOLNHIKOW Jó Dormio! Maga hogy kerül ide?
DORMIO Ön az? Megbocsásson, mennem kell... (Indul balra kifelé)
RASKOLNHIKOW Csak nem beteg? Hisz falfehér!
DORMIO Nem, semmi... Minden jót...

Dormio balra hátul ki. Raskolnhikow egy ideig még néz utána, majd megáll középen. Balra lassan kihátrál. Az Államszövetség elnöke, Marsall tábornok, Laferti és két testõr jobbról be

ELNÖK Nem értem, hogy mit képzelnek egyesek! Még most sem fogják fel, mi az állam érdeke? Most, mikor a helyzet egyre súlyosabb? A mitrópai parlament a héten jóváhagyott ötszáztrilliárdot.
LAFERTI Valóban, az elk9övetkezõ öt évben ennyit szánnak fegyvrekre.
ELNÖK És akkor a mi parlamentünk megeléjkszik évi négyszázötventrilliárddal!
MARSALL Pedig Mitrópát meg kell gyengítenünk hadilag!
LAFERTI Megbocsásson, Marsall úr, de ezt még nem tehetjük meg. Ám elnök úr, ha ön ma Mitrópával szemben embargót jelent be, aláássuk hadiparuk gazdasági bázisát.Rászántam az éjszakámat, s elolvastam alkotmányunk szövegét. Úgy hiszem, megérte, roppant érdekes. Van benne egy passzus, mely kimondja, hogy indokolt esetben állelnökünk módosíthat parlamenti döntést.Rendkívüli helyzetünk szerintem indokolt eset.
ELNÖK Laferti! Ön páratlan ember! Kész feláldozni még az éjszakáit is ügyünknek!
MARSALL Gratulálok, Laferti! Én nem bírnám elolvasni., Száraz, egyhangú, untató.
ELNÖK Megfogadva Laferti úr tanácsait, azonnal bejelentem az embargót. Jöjjenek, urak!

Az államszövetség elnöke, Marsall tábornok, Laferti és a két testõr elindul balra kifelé. Raskolnhikow balról berohan, kétkézre foglya pisztolyát, és kétszer az elnökre lõ. Eldobja a fegyvert. A két testõr azonnal rávti magát.Marsall tábornok és Laferti elkapják az elnököt, és balra kivonszolják

RAKSKOLNHIKOW Megtettem dolgomat.Most már vihetnek. Nem szököm meg, ne aggódjanak! Hogy remegnek! Jobban félnek, mint én bármiféle ítélettõl! (Elõre nyújtja kezét, megbilincselik) Hé, várjanak! És a bizonyíték? A gyilkos fegyver? Képesek volnának itthagyni? Elvesztették önuralmukat?!

Az egyik testõr zsebkendõjével felveszi a pisztolyt, elteszi. Raskolnhikowot balra kivezetik. 
 
 

folytatás