A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


mormon tárgyú linkek / mormonlinx
 
A HVG archívumából

HVG  1994. június 18.  • Szellem • cikk 
ÚJ MORMON ELNÖK •
Krisztus Utahban

Buzgó térítõk, takarékos, többnyire jómódú emberek – tartják a (keresztény?, nem keresztény?) mormonokról, akiknek nemrég elhunyt elnöke helyébe a múlt héten választottak újat. A többnejûséget ma már csak illegálisan gyakoroló mormon hívek hisznek benne, hogy Jézus Krisztus még az õ életükben megérkezik – Amerikába.
A mormonok közössége (vagy ahogyan maguk nevezik magukat: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus-Egyháza) sokak szerint a legjellegzetesebben amerikai felekezet. Nemcsak azért, mert a vallás alapítója (aki erõszakos halálának évében, 1844-ben még az amerikai elnökválasztáson is indulni kívánt) „isteni sugallatra” már korábban bankot alapított, s a felekezet azóta a dollár gyûjtését talán még a hívek számának gyarapításánál is elsõdlegesebb feladatának tartja, hanem azért is, mert a mormonok szerint Jézus Krisztus következõ megjelenésére a Földön az Egyesült Államokban kerül majd sor, azon belül is az Utah állambeli Salt Lake Cityben. Krisztus a mormonok ottani fehér gránitból épült fõtemplomának tetejérõl hirdetné majd meg ezeréves birodalmát. De jellegzetesen amerikai a mormonizmusban az is, hogy az egyház élén nem fõpap, hanem – elnök áll.
Ezt az elnököt azonban nem választják, mint az Egyesült Államokét, s mandátuma sem négy évre, hanem életfogytig szól. Amikor egy mormon elnök meghal, szigorú hierarchia szabályozza, hogy ki léphet a helyére; kinevezését mégis választásnak, sõt kiválasztásnak tekintik, mert a hierarchia csúcsára érõ személynek az Isten mindannyiszor személyesen megnyilatkozik. E „kiválasztási rendszer” tette meg a múlt héten a 94 évesen elhunyt Ezra Taft Benson utódjának a több súlyos mûtéten átesett 86 éves Howard Huntert. Ám alig hogy megtörtént az elnökváltás, a beavatottak már azzal számolnak, hogy a megrendült egészségû Hunter helyébe is hamarosan új elnök kerül: minden bizonnyal a tizenkét mormon „apostol” közül a rangidõs, a 83 éves Gordon Hinckley. Ha egy elnök él még, de már nem tudja ellátni a teendõit, a háromtagú elnökség másik két tagja, a két tanácsadó gondoskodik a helyettesítésérõl. Ez történt Ezra Taft Benson elnökségének utolsó éveiben is, amikor az agg egyházfõ már a saját gyermekeit és unokáit sem ismerte meg. 
Arra, hogy vezetõik ilyen magas kort megért emberek, a mormonok igen büszkék, s a tényt annak tulajdonítják, hogy az e vallást követõk a lehetõ legegészségesebben élnek: húst csak mértékkel fogyasztanak, alkoholt nem isznak, tartózkodnak a dohány, a kávé és a tea élvezetétõl. Legszentebb könyvük, a The Book of Mormon szerint Jézus Krisztus Salt Lake Cityben való megjelenésekor az ott élõ mormonok már átlagosan száz évig fognak élni. 1841-ben született tizenhárom hittételükbõl egyébként kitûnik, hogy sem az Istent, sem az embert nem tekintik változatlan természetûnek. A reinkarnáció valamiféle sajátos válfajaként azt hirdetik, hogy a lelkek fokról fokra fejlettebb lényekbe költöznek: ahogyan az Isten is alacsonyabb rendû lényként kezdte, s csak késõbb lett tökéletes, az ember, aki ma tökéletlen, szintúgy elérheti – valamikor a jöv?ben – a tökéletességet. „Amilyen az ember, olyan volt egykor az Isten; amilyen az Isten, olyanná válhat egykor az ember” – olvasható A Tizenhárom Hittételben. 
A mormonok mélyen megbántódnak, ha vallásukat bárki külön vallásnak, nem pedig a kereszténység egyik ágának (alkalmasint a legszebb hajtásának) tekinti. Ez is fejlúdés eredménye, hiszen nem volt mindig így. A vallásalapító prófétának, Joe Smith-nek ifjúkorában egy látomásában még az világosodott meg, hogy a keresztény tanítások mind tévedések, s „utálatosak az Úr szemében”. Ezért történt, hogy sokáig tudatosan nem is csatlakozott egyetlen felekezethez sem. A mormonok még Mózes kinyilatkoztatását is mindmáig elsõsorban Joe Smith szemüvegén keresztül látják. 
Ez a szemüveg persze varázsszemüveg. A 17 éves Joe Smith 1823-ban, egy szeptemberi éjszakán háromszoros látomást látott: ebben egy Moroni nevû angyal említést tett neki egy arany lapokra írt szent könyvrõl, amelyben szó esik Amerika bennszülötteirõl, és a feltámadott Krisztusról, aki a körükben prédikált. Az arany lapokon – mondta a látomás – az Ó- és az Újszövetség kiegészítése olvasható. Az angyal mindezeken túl még a pontos helyet is megadta, hol van elásva. Joe Smith azonnal odasietett, hogy megkaparintsa a könyvet, ám a szent helyrõl az angyal elkergette, mert a prófétajelölt – szerinte – önös szándékkal szerette volna a kincset birtokba venni. Smith ezután – a gyanút eloszlatandó – négy éven át szent életet élt. Amikor aztán másodszor is a kincs felkutatására indult, elmondása szerint már megtalálta az aranylapokra, megújított egyiptomi nyelven írt szent könyvet, s hozzá két drágakövet, az ezüst keretbe foglalt Urimot és Thummimot, a „próféta pápaszemét” is. Ennek segítségével – így a legenda – az írni-olvasni még angolul sem tudó vallásalapító könnyûszerrel megértette az okkult könyvet. Az igazsághoz, persze, hozzátartozik, hogy az arany oldalakat egyedül õ látta a saját szemével; ugyanis miután a szöveget – biblikus hangvételû, veretes angol nyelven – lediktálta a helyiség tõle függönnyel elválasztott részében helyet foglaló három írnokának, az aranytáblákat becsületesen visszaadta az angyaloknak, akik annak rendje és módja szerint elrepültek velük.
A többnejûséget, amit a mormonokkal kapcsolatban a leggyakrabban emlegetnek, a harmadik mormon elnök már 1890-ben eltörölte. Ez volt az ára az akkor már jobbára mormon kézen lévõ Utah állam felvételének az Egyesült Államokba. A világ mintegy tízmillió mormonja közül azonban számosan – fõleg Utahban – máig gyakorolják. Maga a sokáig botránykõnek számító szokás nem is tartozott a hitbéli tanítások közé. Az e tekintetben kezdetben határozottan puritán elveket valló Smith- érdeklõdése csak fokozatosan fordult a nõk felé. 1843-ban aztán, amikor a felesége megelégelte férjének egyre növekvõ számú házasságon kívüli kapcsolatát, az asszonynak meg kellett hátrálnia, hiszen Smith-nek ekkor maga az Isten parancsolta meg, hogy többnejûségben – mormon szóhasználattal „plurális házasságban” – éljen. Az Isten e tárgyban arra emlékeztetve gyõzte meg Smith-t, hogy még maga Jézus is plurális házasságban élt Máriával, Mártával és Mária Magdolnával. Kortársainak értetlenségét bizonyítja azonban, hogy a poligámista vallásalapítót, akit többek között éppen a többnejûség miatt zártak börtönbe, 1844-ben még a börtönfalak se mentettek meg attól, hogy a felháborodott hitetlenek meglincseljék. Mégsem élt haszontalanul: több mint harminc feleségére jó kétmillió dollárt hagyott.
Az anyagiak azóta is jelentõs szerepet játszanak az egyház életében. A mormonok – némely újabb keresztény mozgalomhoz hasonlóan – még a szószékrõl sem a szegénységet dicsérik, hanem az anyagi gyarapodást prédikálják. A mindenkori elnök nemcsak egyházfõ, de bankok, gyárak, biztosítótársaságok, kereskedõházak elnöke is. Az anyagi alapokat – a nagylelkû adományok mellett – az is gazdagítja, hogy minden mormon hívõ fizet egyházi tizedet: vagyis bruttó jövedelmének tíz százalékát. Azok a fiatalok pedig, akik 19 éves korukban úgy döntenek, hogy elmennek misszionáriusnak, két-három éven át gyakorlatilag ingyen térítenek híveket szerte a világon. A mormonok – és számos más amerikai eredetû vallási mozgalom – szemében megtért gazdagnak nem nehéz bejutni a mennyeknek országába. Amely már nem is volna olyan messze. A mormonok ugyanis – hasonlóan például a karizmatikus keresztény mozgalmakhoz – azt is hiszik, hogy Krisztus újraeljövetele hamarosan bekövetkezik. A holtak ekkor feltámadnak, az istentelenek hatalmas ütközetben pusztulnak el. Az erre következõ ezeréves birodalom fõvárosa, az Új Jeruzsálem – hiszik – a Missouri állambeli Jacksonban épül majd fel, de ott már csak az üdvözültek fognak élni.
GERLÓCZY FERENC vissza / back
 
 


mormon tárgyú linkek / mormonlinx

magyarul:
[Akkor miért mondja a többi egyház róluk, hogy nem keresztények? (Hungarian)- ChristianAnswers.Net] [Is Mormonism Christian? - Hungarian version] [Annus Irén: A mormonok és szabadkõmûvesek rövid kapcsolata az Egyesült Államokban a 19. század közepén ] [Xantus János A végnapok szentjeirõlvissza / back

hivatalos:
[www.lds.org] [www.mormon.org] [www.lds-mormon.com] [The Book of Mormonvissza / back

ocrt: 
[lds][Mormon Intro] [The Mormon Familiy of Denominations] [LDS Beliefs] [The Mormon Churches - Theological Criticisms] [LDS divorce information] [Mormon History] [The 1857 Mountain Meadows Massacre]  [Mormon Polygamyvissza / back

egyéb: 
[searchable Mormon databases][Founder of Mormons linked to 19th Century massacre (ananova)vissza / back
 


vissza / back

A mormon vallás

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap teteje're / top