A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


H

Habakuk, Habacuc, Habakkuk, Habakukk próféta

Habermas, Jürgen: Hit, tudás - megnyitás. Beszéd a frankfurti könyvvásár, illetve a német könyvkereskedõk 2001-es békedíjának neki ítélése alkalmából, magyarul megjelent a Nagyvilágban, Schein Gábor fordításában

háború [stanford encyclopedia of philosophy
- igazságos és igazságtalan háború: Aurelius Augustinus, Lenin, etc. Német-amerikai értelmiségi vita Jugoszlávia, illetve Irak megtámadásával kapcsolatban

háború [Voltaire-abc]

Hádész

hadísz

hadzs haj hajj mekkai zarándoklat, a hívõk öt fõ kötelességének egyike az iszlámban vissza / back

Hagana föld alatti zsidó katonai szervezet palesztínában (jrt)

Hágár

haggáda elbeszélés, rabbinikus tanítás (jrt)

Haifa

hálaadás napja

Halak kora

halakha parancsolat (jrt)

halal (arabul: ami nincs megkötve). Mindaz, ami egy muszlim számára vallási értelemben helyes, szemben a helytelennel (haram). Disznóhúst enni például haram, de birkahúst enni halal. (v. ö. kóser)

halál

halálbüntetés

halálközeli élmények near death experiences [google directory]

halálos bűn, bűnbocsánat, bocsánatos bűn

halleluja Dicsérjétek az Urat! (A Zsoltárok könyvébôl vett szófordulat)

Halévy, Élie (1870-1937) francia történész, aki az angol történelemrõl szóló nagyszabású munkájában fejtette ma Halévy-tézisnek nevezett tételét, miszerint Angliát 1815-ben a metodizmus mentette meg egy forradalomtól. 

Halotti Beszéd és Könyörgés [http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/nyelvtud/halotti.htm]

halottak napja

Hamann, Johann Georg (1730-1788) königsbergi születésû filozófus 

hamisság – Az emberi erények hamissága [Voltaire-abc]

Hamas, Hamász - mozaikszó 

Hamvas Béla (1897-1968)

hanafiták, hanefiták

hanbaliták, Ibn Hanbal

haníf (hanif), õsmonoteista, Ábrahám-vallású. Azokat nevezi így a Korán, akik igaz egyistenhívõk voltak anélkül, hogy zsidók, keresztények, illetve - az iszlám felbukanása elõtt - muszlimok lettek volna. 

hanok, hujok, mengek és csangok

hanukká hanukhá chanuka zsidó téli ünnep, mely a Hasmóneusok gyõzelmét ünnepli a hellenizmus felett (jrt) vissza / back

harang

Haridwar 200 lakosú, Delhitől 125 mérföldre északkeletre fekvő város, hindu zarándokhely. Itt rendezik meg négy évenként a Kumbh Mela zarándoklatot, amelyre 2001-ben 5 millóan érkeztek.

Haredi (héberül istenfélõ) judaizmus  ultraortodox judaizmus

Har Karkom (Sáfrány-hegy) 840 méter magas fennsík az izraeli Negev sivatagban. Emmanuel Anati olasz régész szerint itt (nem pedig a Sínai-félszigeti Mózes sziklánál), s a korábban hitt idõpontnál elõbb: több mint négyezer évvel ezelõtt adta Isten a Törvényt Mózesnek, illetve Mózes a zsidóknak. 

Harmincéves háború (1618-1648)

Harnack, Adolf von (1851-1930) Adolf von HARNACK teológus

horoszkóp

Harris, William Wade(1865-1929) próféta

Hartshorne, Charles (1897-2000) unitárius univerzalista folyamatteológus teológus (lásd process theology), Alfred North Whitehead tanítványa, a The Devine Relativity – A Social Concept of God c. könyv szerzője [UUA.org: Charles Hartshorne: The Einstein of Religious Thought

Hasmóneus dinasztia

hászid, hászidok, hászidizmus

haszkalá felvilágosodás (jrt)

hatikvá remény; izraeli nemzeti himnusz (jrt)

haza [Voltaire-abc]

Heaven's Gate

Héber Biblia

hegyi beszéd

hegyibeszéd-keresztény, hegyibeszéd-kereszténység

Heidelberg (d)

Heine, Heinrich (1797-1856) német költõ [a francia közönség számára írt könyve: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland]

hellenizmus hellénizmus

helyes és helytelen [Voltaire-abc]

Henrik, VIII.(1491-1547) VIII. Henrikangol király (1505-1547), szakított Rómával és megalapította az Anglikán Egyházat (Church of England) vissza / back

Heptateuchus a Héber Biblia elsõ hét könyve, vagyis a Pentateuchus, valamint a hatodik és a hetedik bibliai könyv, Józsué könyve és a Bírák könyve együtt

hercegprímás

Hérakleitosz, epheszoszi

hérem kiközösítés (jrt)

Herkules / Héraklész

herméneutika [cathen] [New Testament Gateway: Hermeneutics] [Bible Interpretation-Hermeneutics] [Biblical Hermeneutics] [google directory] [] [] []

Hermész, Mercurius, Merkur

Hermész Triszmegisztosz

hermetikus tudomány(ok)

Heródes

Hérodotosz (i. e. kb. 485- kb. 425) Görög történetíró, "a történetírás atyja", a görög perzsa háborúról szóló könyvében egyebek között a perzsa és az egyiptomi vallásokról informál 

Herrnhuti Testvérközösség [A herrnhutiak és ami elõttük volt]

Hertzl, Theodor (1860-1904) Magyarországi születésű zsidó szerző, a cionizmus megalapítója. 

Heschel, Abraham Joshua (1907-1972) német zsidó teológus, a nácizmus elõl elõbb Angliába, majd Amerikába emigrált [wikipedia]

Hetednapi Adventista Egyház
Hetednapos (? – K. I. 231. p.) Adventista Egyház

Hexateuchus a Héber Biblia elsõ hat könyve, vagyis a Pentateuchus, valamint a hatodik bibliai könyv, Józsué könyve 

Hexham, Irving kanadai vallástörténész, az új vallási mozgalmak kutatója, az új vallásokkal foglalkozó nurelweb fenntartója.  [nurelweb] [Hexham's homepage] [Irving Hexham CV, photo, etc] [Irving Hexham's Concise Dictionary of Religion]

Hibbat Cijon Sion szeretete; nemzetközi cionista mozgalom (jrt)

Hick, John 

hidzsab hijab fátyol

hidzsra hejra hijra mohamed futása kivándorlása – szerinti i sz

Hieronymus (Jeromos), (Szent) (340-420)

Hillél (i. e. 30- i. sz. 10), Idõsebb Hillél, babilóniai születésû rabbi, az elsõ század legjelentõsebbnek tartott zsidó tanítója, talmudista; jogtudós, aki liberálisabban értelmezte a Törvényt, mint a kortársai és mesterei. A zsidóság lényegét így foglalta össze: "Amit nem szeretsz, ha veled tesznek, ne tedd azt az embertársaddal. Ez az egész törvény. A többi csak kommentár"

hinájána

hinduizmus aum - om[Hindu Databases] [hinduizmus.lap.hu]

~betérés a hinduizmusba Gyakran állítják, hogy a hinduvá levéshez hindu családba kell születni, hogy e vallásba nem lehet betérni. Ez egyszerûen nem igaz - állítja Satguru Sivaya Subramuniyaswami, a Hinduism Today fõszerkesztõje, How to Become a (Better) Hindu címû könyvében, illetve annak Does Hinduism Accept Newcomers? címû fejezetében. Be lehet térni például a namakarana samskara, vagyis a névadási ceremónia, illetve a vratyastoma, azaz a fogadalmi szertartás által. Indiainak sem kell lenni ahhoz, hogy valaki hindu lehessen - ezt számos hinduvá lett európai és amerikai példája bizonyítja. Mindazonáltal a túlnyomó többség mégiscsak születés által lesz hinduvá, s a más vallásúak megtérítését a hinduizmus éppoly kevéssé ambicionálja, mint a zsidó vagy a szikh vallás. 

hindu filozófia [Hindu philosophy - Routledge Encyclopedia of Philosophy]

hindu mitológia [Encyclopedia Mythica: Hindu mythology]

hipnotizmus, hipnózis

Historikerstreit lásd történészvita vissza / back

hit

hit [Voltaire-abc]

hitetlen gyaur infidel

Hit Gyülekezete [hit.hu] [origo.hu] [Bartus László: Fesz van. A Hit Gyülekezete másik arca] [Index.hu Fórum topikok: A Pajor Tamás-jelenség - Kérdések a Hit Gyülekezetéről - HITBÜFÉ - Ima a HGY-ben az ellenseg romlasaert - A Hit Gyülekezete tévtanításai - Hit-Gyüli az ATV-műsorán - Nézhetetlen a Vidám Vasárnap (ATV) - Nyelveken szólás a HGY-ben - Miért van ennyi hitgyülis a Fórumon? - BAGY (Budapesti Autonóm Gyülekezet)]

hit hat alapja; a hit pillérei (az iszlámban)

Hitler vallása

hitoktatás

hittan

Hittani Kongregáció

hitvallás confessio credo creed vallomás vissza / back

hitvalló egyház

hitviták híres hitviták

Hiva (Üzbegisztán)

Hobbes, Thomas (1588-1679) angol empirista filozófus

Holbach, Paul-Henri-Thierry, báró (1723-1789) francia materialista filozófus, valláskritikus

holokauszt az európai zsidóság szisztematikus pusztítása 1942 és 1945 között (jrt) [wikipedia] [Basic Bibliography of the Holocaust]

holocaust és pszichoanalízis [Thalassa 1994/1-2]

holokauszt-revativizálás, revizionizmus [wikipedia]

holokauszt-teológia [wikipedia]

holokauszttagadás (Auschwitz-hazugság, Auschwitz Lüge, holocaust denial) [wikipedia]

Holtak Könyve / Halottak Könyve 
(Egyiptom)

Holtak Könyve (Tibet) Tibeti Halottak Könyve Bardo

holtak megkeresztelése az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, LDS), vagyis a mormonok által gyakorolt szokás, amely szerint azokat a rokonokat, akik az egyház kebelén kívül haltak meg, haláluk után a túlélõ rokonok megkeresztelik, s így utólag, már a haláluk után, üdvözüléshez segítik. vissza / back

holt-tengeri tekercsek - qumráni/kumráni tekercsek a Holt-tenger északnyugati partvidékén, Khirbet Kumrán közelében található barlangokból 1947-tõl kezdve elõkerült héber nyelvû papirusz- és állatbõr-tekercsek - köztük bibliai szövegek, mint pl. Izaiás próféta könyve, s nem bibliai kéziratok egyaránt. vissza / back

homeopátia

Homérosz

homéroszi istenek

homicidium

homília

homiletika

homo religiosus

homoszexualitás

homoszexualitás és iszlám

homoszexualitás és katolicizmus

homoszexualitás és kereszténység [religion-online.org] [kereszteny-meleg.lap.hu]

homouszion, homoiuszion

Hszian  /cn

Hubbard, Lafayette Ron (1911-1986) Lafayette Ron Hubbard

Huber, Wolfgang

hugenották [religiousmovements.org]

Huizilopochtli

Humanae vitae VI. Pál pápa 1968. július 25-én kiadott enciklikája a születésszabályozásról

humanizmus

Hume, David (1711-1776) skót filozófus és történész [The Natural History of Religion; Dialogues Concerning Natural Religion by David Hume] 

Huntington, Samuel P.

Hus, Jan Husz János

húsvét

húsvéti bárány

huszita biblia Az egyik legkorábbi magyar bibliafordítás két Prágában tanult mester valószínûleg Moldvában, 1436-1439 között készült "huszita bibliája", amely elveszett ugyan, három kézirat azonban megõrzött belõle töredékeket: az Apor-kódex, a Bécsi-kódex, illetve a Müncheni kódex. Utóbbi így írja a Miatyánkot: "Mü atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék te neved. Jöjjön te országod. Légyen te akaratod, miként mennyen és azonként földön. Mü testi kenyerönk felett való kenyeret adjad münekünk ma. És bocsásad münékünk mü vétetönket, miként es mü bocsátonk nekönk vétetteknek. És ne vigy minket kisértetbe. De szabadócs münket gonosztól. Ámen." [Magyar bibliafordítások]

huszitizmus, husziták

Hutten, Ulrich von

Hutter, Jakob

Hutteri Testvérek Hutterian Brothers [Eberhard Arnold: A HUTTERI TESTVÉREK TÖRTÉNETE] [Bruderhof Communities - The Official Website] [] [] [] [] [] [] []
 


vissza / back


A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top