A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


E ebioniták (ebjonim - szegények héberül) nincstelenekbõl toborzódó Jézus korabeli zsidó szekta vissza / back

ecclesia eklézsia

Eckankar ™ Isten fényének és hangjának vallása [ocrt]

Eckhart mester (Meister Eckhart) középkori német misztikus filozófus

Eco, Umberto 

Éden

Efezusi levél 

Ég – A régiek ege [Voltaire-abc]

égõáldozat

egyenlõség [Voltaire-abc]

Egyesítõ Egyház (Unification Church, Moonies) [religiousmovements.org] [Sun Myung Moon and the Origins of the Unification Churchvissza / back

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) - United Nations Organization (UNO, UN)ENSZ logo - UN logo

Egyesült Vallások Kezdeményezés (United Religions Initiative, URI)

egyetemes (ökumenikus) pátriárkák 

egyetemes (ökumenikus) zsinatok 

egyház

Egyház és Világ

Egyházak Világtanácsa EVT World Council of Churches WCC 1948 vissza / back

egyházalapítás

egyházatyák

Egyházfórum kéthavonta megjelenõ katolikus kulturális közéleti folyóirat [www.egyhazforum.hu]

egyházi adó

egyházi év

egyházi tanító hivatal Magisterium Ecclesiae

egyházjog

egyháztörténet

egyházszakadás(ok) vissza / back

Egy illúzió jövõje Zukunft einer Illusion Freud könyve a vallásról

egyiptomi csapások 

egyiptomi fogság

egyiptomi vallás

egyistenhit

egzegézis exegézis

Ehnaton (IV. Amenhotep) fáraó, vallási reformátor vissza / back

Eiszai (1141-1215)

ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) Amerikai Evangélikus Lutheránus Egyház 

eleusziszi misztérium

eleve erendelés 

Eliade, Mircea (1907-1988) [Zirkuli Péter:  Eliade mítoszelméletérõl]Mircea Eliade

Elián González vallási mozgalom [ocrtvissza / back

Éliás József

ellenpápa

ellenpápák ma - I. Mihály - XIII. Piusz

ellenreformáció

elohim

elohim a mormonoknál

elõítélet -Gordon W. Allport: Az elõítélet - [Tordai Zádor: Az elõítéletek logikája (esszé)]

elõítéletek - érzékiek, fizikaiak, történelmiek, vallásiak [Voltaire-abc]

elveszett törzsek a tíz izraeli törzs, amelyek az asszír hódítás után eltûntek Kr. E. 724-ben (jrt) vissza / back

emanáció

emberáldozat

emberevés antropofágia anthropophagia, kannibalizmus

emberi jogok

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Universal Declaration of Human Rights)  [magyarul] [angolul]

embertisztelet

Emerson, Ralph Waldo (1803-1882); amerikai író, költõ, filozófus, unitárius gondolkodó. [sep][200th birthday of Ralph Waldo Emersonvissza / backRalph Waldo Emerson

emigránsok (az iszlámban) Azok akik Mohamedet 622-ben Mekkából Medinába kísérték, vagy rövid idõn belül csatlakoztak hozzá. Átvitt értelemben emigráns (muhadzsirun) az iszlámban az, aki elhagyta otthonát és vagyonát. vissza / back

emlékezés [Karácsony András: Elfelejtett emlékezés]

Emlékezzünk: gondolatok a soáról - II. János Pál által 1998. márciusában kibocsátott pápai dokumentum [zsidó kritikája: Randolph L. Braham, A Vatikán: emlékezés és felejtés 
(tanulmány) - Randolph L. Braham, The Vatican: Remembering and Forgetting (a study)]

Empedoklész, akragaszi (i. e. 490-435) Szókratész elõtti görög filozófus, államférfi, költõ, orvos és próféta. Bár szülõvárosában, a szicíliai Akragaszban (Agrigentum, ma Agrigento) egy ízben királlyá is választották (a felkérést õ udvariasan visszautasította ), késõbb ugyanazok az akragasziak számûzték a városból a fõsodortól eltérõ vallási felfogása, például a lélekvándorlásban, a holtak feltámasztásában vagy az idõjárás megváltoztatásában való hite, valamint túlzott prófétai és látnoki ambíciói miatt. Halála után követõi azt híresztelték, hogy nem halt meg, hanem felszállt az égbe és megistenült. Ellenfelei viszont azt terjesztették róla, hogy az Etna kráterébe vetette magát, csak, hogy nyomtalanul eltûnve azt a hiedelmet keltse, hogy az istenekhez távozott. Tisztulások és A természetrõl címû, töredékeiben fennmaradt költeményeiben az "minden egy" filozófiáját valló Parmenidész, s "a nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba" gondolatot hirdetõ Hérakleitosz bölcseletét kívánta szintézisbe fogni. [Akragaszi Empedoklész (Zágoni Miklós honlapja)] [Rendkívüli Empedoklész-papiruszt találtak (Sulinet)vissza / back

engesztelés napja

enneagram enneagram

entelekheia

Enuma elis (akkád: amikor fönt)

epifánia, epiphania, epiphany 

Epiktétosz

episzkopális

Erasmus

Erasmus és Luther vitája szabad akarat

Erdõ Péter: A Szentszék és Magyarország [Katolikus Szemle (1991)3-4, 140-148] http://www.katolikus.hu/roma/erdop.html

eredendõ bûn [Voltaire-abc]

eredetmonda

erény

erény [Voltaire-abc]

eretnekégetés

eretnekség

Erhard Seminar Teraining  EST

Erhard, Werner (született 1935-ben Jack Rosenberg néven), okkultista, 1971-ben indította meg a zen és a szcientológia elemeit felhasználó tudattágító szemináriumait Erhard Seminar Teraining (EST) néven

erkölcs [Voltaire-abc]

érinthetetlen - dalit -kaszton kívüli hindu

érsek (metropolita)

Érted vagyok A Bokor közösség 1990 óta kéthavonta megjelenõ folyóirata [archívuma az interneten]
 

Érzékelés [Voltaire-abc]

Escrivá de Balaquer, JosemariaJosemaría Escrivaaz Opus Dei alapítója

események láncolata [Voltaire-abc]

ESP extrasensory perception  [skepdic.com]vissza / back

esperes

EST (Erhard Seminar Training)

Északi Királyság Izrael ókori királysága (jrt)

észak-ír 

eszkatológia, eszkatologikus

eszkaton

esszénusok

Esztergom

esztergomi érsek

esztergomi érsekek vissza / back

étkezési szabályok - zsidó, keresztény, muszlim, hindu, buddhista, bahá'í, egyéb táplálkozási elõírások

Etna

eucharisztia

eudaimonizmus

eugenika

Eukarisztikus Kongresszus – Budapest, 1938

Euszébiosz, Caesareai (kb. 265-340) korai keresztény egyházi író, püspök, Constantinus császár bizalmi embere

euthanázia

Eutópia

Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) Amerikai Evangélikus Lutheránus Egyház 

evangélium

evangélikus [evangelikus.lap.huvissza / back

evangéliumi, teljes evangéliumi

evolúció 

evolucionizmus és kreacionizmus

exarcha

ex cathedra

exkommunikáció excommunicatio kiközösítés

excommunicatio latae sententiae

exegézis

Exilarcha a babilóniai zsidó közösség vezetõje (jrt)

Exodus

ex oriente lux

Expeditus, SzentSzent ExpeditusIV. századi szent és vértanú, a vizsgázók, iskolások és navigátorok, illetve a futurizmus védôszentje. vissza / back

ezeréves birodalom  khiliazmus chiliasmus 

ezotéria

ezoterikus

ezüstmise

Ézsaiás Izajás
vissza / back
 
 

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top