A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


B

Bahá'í vallás


Az iszlám síita ágából kinõtt, 1844-ben Iránban alapított, egyetemes testvériséget és társadalmi egyenlõséget hirdetõ világvallás. Szülõhazájában korlátozzák mûködését - Bahái vallású például ma sem házasodhat muszlimmal, nem örökölhet, és számos más jogától is meg van fosztva. Az 1979-es iszlám forradalom óta mintegy kétszáz bahái hitût végeztek ki, többnyire azzal a váddal, hogy muszlimokat a bahái hit megvallására csábítottak. Legalább 150 ezren emigráltak. 

Iránban ma 350 ezer, szerte a világon mintegy  hatmillió bahái él; vallásuk a világvallások között a földrajzi elterjedtséget tekintve - az Encyclopaedia Britannica szerint - második a kereszténység mögött és a zsidó vallást megelõzve; bahái vallási könyvek ma csaknem ezer nyelven olvashatók. A hit központja Haifában van.

A síita iszlám legelterjedtebb irányzata, az Iránban több mint négyszáz év óta uralkodó irányzatnak számító imámita vagy tizenkettes szekta hívei szerint Mohamed (általuk elfogadott) utódja, a tizenkettedik imám (az idõk imámja) nem más, mint a Mahdi - aki egyelõre rejtõzködik, de hamarosan visszatér a látható világba. 

A mindössze harminc évet élt, 1850-ben elhunyt perzsa muszlim Mirza Husszein Ali Baha'u'llah, a Baha'i vallás alapítója(vagyis a késõbbi valláslapító, Baha'u'llah) elõbb csupán azt jelentette ki magáról: õ a „báb”, vagyis a „kapu” a rejtõzködõhöz, vagyis akkor még csak a Mahdi elõhírnökének mondta magát, késõbb azonban már azt is állította, õ maga a Mahdi, õ a síita messiás, aki ezeréves rejtõzködés után 1844-ben visszatért a földre.

A bábizmus Mahdi-várása megjósolta a visszatérést. E vallás szerint az emberiség kinyilatkoztatási körpályákon fejlõdik - ahány próféta, annyi körpálya. Az eddigi próféták Ádám, Mózes, Buddha, Zarathusztra, Jézus és Mohamed voltak, a következõ pedig Isten Fénye (Baháulláh) lesz. Ezek a nézetek hamarosan összeütközésbe kerültek az iszlámnak Mohamedet továbbra is „a próféták pecsétjének” tartó fõáramával, s - annak ellenére, hogy a bábizmust és a bahái vallást sokan ma is eretnek muszlim szektának tartják - az iszlámról való leválását gyorsította fel.

A bahái vallás tulajdonképpeni alapítása 1863-ban történt, amikor egy hazájából frissen számûzött bábista, a perzsa Mirza Husszein Ali Bagdadban kinyilatkoztatta: õ a beígért Baháulláh, vagyis Isten Fénye. Bejelentette: olyan világvallást alapít, amely „minden vallás koronája lesz”. Utódja fia, Abbász Effendi lett, aki Abdul Bahának, Abbász Effendi, vagyis Abdul BahaIsten Dicsõsége Szolgájának nevezte magát, s õt ugyancsak a fia, Shogi Effendi követte. Utóbbi 1957-ben bekövetkezett halála óta a bahái ügyeket egy kilencfõs direktórium irányítja Haifából. 

A „legidõsebb új vallási mozgalomnak” is mondott bahái a kezdetektõl elveti a vallásháború gondolatát, hirdeti férfi és nõ egyenjogúságát, azt, hogy a vallást összhangba kell hozni a tudománnyal, s nemcsak a világbékét, de még olyan ügyeket is felkarolt, mint az eszperantó nyelv. Lev Tolsztoj a baháit „a vallás legnagyobb és legtisztább formájának” nevezte. Az alapító kimondta: „Minden vallás alapja közös.” A bahái olyan világvallás, amelynek hívei - Baháulláh írásai mellett - más vallások szent könyveit is naponta tanulmányozzák. 

Magyarországon az ezredforduló elõtti századfordulón az orientalista Vámbéry Ármin kacérkodott elõször a bahái hittel. A Báb síremléke Haifában - a Baha'i vallás központjaA vallásalapító fiának, Abdul Bahának küldött levelében írta: „Voltam zsidó, keresztény, mohamedán és Zoroaster követõje. Ezekbõl a tapasztalatokból megtanultam, hogy a különbözõ vallásfelekezetek híveinek nincs jobb dolga, mint hogy egymást gyûlöljék és kiátkozzák; sõt mi több, tudatára ébredtem, mind e vallások világi uralkodók kezében a zsarnokság és elnyomatás eszközeivé váltak, s ilyképpen az emberiség rombolásának voltak okozói. Ha ezeket a kártékony eredményeket szemügyre vesszük, mindenkinek Nemes Személyiséged mellé kell állania, és örömmel kell fogadnia az Egyetemes Vallás jelentõs megalapítását úgy, miként az Törekvéseidben megnyilatkozik.” [bahai.org] [bahai.com] [Bahá'í Academics Resource Library] [Baha'i World News Service] [Magyarországi Bahá'í Közösség] [Baha'i Searchable Databases] [PHOTOS OF BAHA'I FIGURES AND BAHA'I HOLY PLACES] [ocrt]

vissza / back

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top